ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر مختار عارفی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، (1391). رابطه مهارت های ارتباطی و ویژگی های شخصیتی با رفتارهای منفی حل تعارض زنان و شوهران کرمانشاهی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، 7. magiran.com/p1281638
Arefim., Navabinejad, Sh., Shafiabadia., Kiamanesh, A, (2013). The Effects of Communication Skills and Personality Characteristics in Negative Conflict Resolution Behaviors, Counseling Research & Developments, 11(43), 7. magiran.com/p1281638
دکتر مختار عارفی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، رابطه مهارت های ارتباطی و ویژگی های شخصیتی با رفتارهای منفی حل تعارض زنان و شوهران کرمانشاهی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1391؛ 11(43): 7. magiran.com/p1281638
Arefim., Navabinejad, Sh., Shafiabadia., Kiamanesh, A, The Effects of Communication Skills and Personality Characteristics in Negative Conflict Resolution Behaviors, Counseling Research & Developments, 2013; 11(43): 7. magiran.com/p1281638
دکتر مختار عارفی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، "رابطه مهارت های ارتباطی و ویژگی های شخصیتی با رفتارهای منفی حل تعارض زنان و شوهران کرمانشاهی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 11، شماره 43 (1391): 7. magiran.com/p1281638
Arefim., Navabinejad, Sh., Shafiabadia., Kiamanesh, A, "The Effects of Communication Skills and Personality Characteristics in Negative Conflict Resolution Behaviors", Counseling Research & Developments 11, no.43 (2013): 7. magiran.com/p1281638
دکتر مختار عارفی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، (1391). 'رابطه مهارت های ارتباطی و ویژگی های شخصیتی با رفتارهای منفی حل تعارض زنان و شوهران کرمانشاهی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، صص.7. magiran.com/p1281638
Arefim., Navabinejad, Sh., Shafiabadia., Kiamanesh, A, (2013). 'The Effects of Communication Skills and Personality Characteristics in Negative Conflict Resolution Behaviors', Counseling Research & Developments, 11(43), pp.7. magiran.com/p1281638
دکتر مختار عارفی؛ دکتر شکوه نوابی نژاد؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر علیرضا کیامنش. "رابطه مهارت های ارتباطی و ویژگی های شخصیتی با رفتارهای منفی حل تعارض زنان و شوهران کرمانشاهی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11 ،43 ، 1391، 7. magiran.com/p1281638
Arefim.; Navabinejad; Sh.; Shafiabadia.; Kiamanesh; A. "The Effects of Communication Skills and Personality Characteristics in Negative Conflict Resolution Behaviors", Counseling Research & Developments, 11, 43, 2013, 7. magiran.com/p1281638
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال