ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو آهنگر، دکتر باقر ثنایی، دکتر بهرام صالح صدق پور، امیر رضایی، (1391). مدل یابی معادلات ساختاری رابطه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی با رضایت زناشویی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، 21. magiran.com/p1281639
Ahangara., Sanaizakerb., Salehsedghpoorb., Rezaee, A, (2013). A Structural Equation Modeling of the Relationship between Attachment Styles and Differentiation of Self with Marital Satisfaction, Counseling Research & Developments, 11(43), 21. magiran.com/p1281639
آرزو آهنگر، دکتر باقر ثنایی، دکتر بهرام صالح صدق پور، امیر رضایی، مدل یابی معادلات ساختاری رابطه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی با رضایت زناشویی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1391؛ 11(43): 21. magiran.com/p1281639
Ahangara., Sanaizakerb., Salehsedghpoorb., Rezaee, A, A Structural Equation Modeling of the Relationship between Attachment Styles and Differentiation of Self with Marital Satisfaction, Counseling Research & Developments, 2013; 11(43): 21. magiran.com/p1281639
آرزو آهنگر، دکتر باقر ثنایی، دکتر بهرام صالح صدق پور، امیر رضایی، "مدل یابی معادلات ساختاری رابطه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی با رضایت زناشویی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 11، شماره 43 (1391): 21. magiran.com/p1281639
Ahangara., Sanaizakerb., Salehsedghpoorb., Rezaee, A, "A Structural Equation Modeling of the Relationship between Attachment Styles and Differentiation of Self with Marital Satisfaction", Counseling Research & Developments 11, no.43 (2013): 21. magiran.com/p1281639
آرزو آهنگر، دکتر باقر ثنایی، دکتر بهرام صالح صدق پور، امیر رضایی، (1391). 'مدل یابی معادلات ساختاری رابطه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی با رضایت زناشویی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، صص.21. magiran.com/p1281639
Ahangara., Sanaizakerb., Salehsedghpoorb., Rezaee, A, (2013). 'A Structural Equation Modeling of the Relationship between Attachment Styles and Differentiation of Self with Marital Satisfaction', Counseling Research & Developments, 11(43), pp.21. magiran.com/p1281639
آرزو آهنگر؛ دکتر باقر ثنایی؛ دکتر بهرام صالح صدق پور؛ امیر رضایی. "مدل یابی معادلات ساختاری رابطه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی با رضایت زناشویی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11 ،43 ، 1391، 21. magiran.com/p1281639
Ahangara.; Sanaizakerb.; Salehsedghpoorb.; Rezaee; A. "A Structural Equation Modeling of the Relationship between Attachment Styles and Differentiation of Self with Marital Satisfaction", Counseling Research & Developments, 11, 43, 2013, 21. magiran.com/p1281639
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال