ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر محمدعلی بشارت، پویش گنجی، دکتر حجت الله فراهانی، (1391). نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، 35. magiran.com/p1281640
Besharat, M.A., Ganjip., .Farahani, H, (2013). Moderating Effects of Attachment Styles on the Relationship of Intimacy Fear with Marital Satisfaction, Counseling Research & Developments, 11(43), 35. magiran.com/p1281640
دکتر محمدعلی بشارت، پویش گنجی، دکتر حجت الله فراهانی، نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1391؛ 11(43): 35. magiran.com/p1281640
Besharat, M.A., Ganjip., .Farahani, H, Moderating Effects of Attachment Styles on the Relationship of Intimacy Fear with Marital Satisfaction, Counseling Research & Developments, 2013; 11(43): 35. magiran.com/p1281640
دکتر محمدعلی بشارت، پویش گنجی، دکتر حجت الله فراهانی، "نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 11، شماره 43 (1391): 35. magiran.com/p1281640
Besharat, M.A., Ganjip., .Farahani, H, "Moderating Effects of Attachment Styles on the Relationship of Intimacy Fear with Marital Satisfaction", Counseling Research & Developments 11, no.43 (2013): 35. magiran.com/p1281640
دکتر محمدعلی بشارت، پویش گنجی، دکتر حجت الله فراهانی، (1391). 'نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، صص.35. magiran.com/p1281640
Besharat, M.A., Ganjip., .Farahani, H, (2013). 'Moderating Effects of Attachment Styles on the Relationship of Intimacy Fear with Marital Satisfaction', Counseling Research & Developments, 11(43), pp.35. magiran.com/p1281640
دکتر محمدعلی بشارت؛ پویش گنجی؛ دکتر حجت الله فراهانی. "نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11 ،43 ، 1391، 35. magiran.com/p1281640
Besharat; M.A.; Ganjip.; .Farahani; H. "Moderating Effects of Attachment Styles on the Relationship of Intimacy Fear with Marital Satisfaction", Counseling Research & Developments, 11, 43, 2013, 35. magiran.com/p1281640
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال