ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد امیدی، دکتر ابوالفضل کرمی، دکتر محمد عسگری، نبی الله قاسم تبار، (1391). بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تئوری معکوس بر انگیزش سغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری افراد شاغل، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، 77. magiran.com/p1281642
Omidih., Karamia., Asgarim., Ghasemtabar, N, (2013). An Investigation on the Impactf Teaching the Elements of Reversed Theory on Job Motivation and Quality Improvement of the Vocational Life of Employees, Counseling Research & Developments, 11(43), 77. magiran.com/p1281642
حامد امیدی، دکتر ابوالفضل کرمی، دکتر محمد عسگری، نبی الله قاسم تبار، بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تئوری معکوس بر انگیزش سغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری افراد شاغل. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1391؛ 11(43): 77. magiran.com/p1281642
Omidih., Karamia., Asgarim., Ghasemtabar, N, An Investigation on the Impactf Teaching the Elements of Reversed Theory on Job Motivation and Quality Improvement of the Vocational Life of Employees, Counseling Research & Developments, 2013; 11(43): 77. magiran.com/p1281642
حامد امیدی، دکتر ابوالفضل کرمی، دکتر محمد عسگری، نبی الله قاسم تبار، "بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تئوری معکوس بر انگیزش سغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری افراد شاغل"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 11، شماره 43 (1391): 77. magiran.com/p1281642
Omidih., Karamia., Asgarim., Ghasemtabar, N, "An Investigation on the Impactf Teaching the Elements of Reversed Theory on Job Motivation and Quality Improvement of the Vocational Life of Employees", Counseling Research & Developments 11, no.43 (2013): 77. magiran.com/p1281642
حامد امیدی، دکتر ابوالفضل کرمی، دکتر محمد عسگری، نبی الله قاسم تبار، (1391). 'بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تئوری معکوس بر انگیزش سغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری افراد شاغل'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، صص.77. magiran.com/p1281642
Omidih., Karamia., Asgarim., Ghasemtabar, N, (2013). 'An Investigation on the Impactf Teaching the Elements of Reversed Theory on Job Motivation and Quality Improvement of the Vocational Life of Employees', Counseling Research & Developments, 11(43), pp.77. magiran.com/p1281642
حامد امیدی؛ دکتر ابوالفضل کرمی؛ دکتر محمد عسگری؛ نبی الله قاسم تبار. "بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تئوری معکوس بر انگیزش سغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری افراد شاغل". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11 ،43 ، 1391، 77. magiran.com/p1281642
Omidih.; Karamia.; Asgarim.; Ghasemtabar; N. "An Investigation on the Impactf Teaching the Elements of Reversed Theory on Job Motivation and Quality Improvement of the Vocational Life of Employees", Counseling Research & Developments, 11, 43, 2013, 77. magiran.com/p1281642
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال