ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان آل بهبهانی، دکتر نورالله محمدی، دکتر چنگیز رحیمی، (1391). اثربخشی گروه درمانگری رفتاری- شناختی بر افسردگی دانش آموزان پسر دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مدارسی ابتدایی شهر شیراز، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، 151. magiran.com/p1281654
Albehbahanim., Mohammadin., Rahimi, Ch, (2013). The Effectiveness of Cognitive-behavioral Group Therapy on Depression in Children with ADHD, Counseling Research & Developments, 11(43), 151. magiran.com/p1281654
مرجان آل بهبهانی، دکتر نورالله محمدی، دکتر چنگیز رحیمی، اثربخشی گروه درمانگری رفتاری- شناختی بر افسردگی دانش آموزان پسر دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مدارسی ابتدایی شهر شیراز. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1391؛ 11(43): 151. magiran.com/p1281654
Albehbahanim., Mohammadin., Rahimi, Ch, The Effectiveness of Cognitive-behavioral Group Therapy on Depression in Children with ADHD, Counseling Research & Developments, 2013; 11(43): 151. magiran.com/p1281654
مرجان آل بهبهانی، دکتر نورالله محمدی، دکتر چنگیز رحیمی، "اثربخشی گروه درمانگری رفتاری- شناختی بر افسردگی دانش آموزان پسر دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مدارسی ابتدایی شهر شیراز"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 11، شماره 43 (1391): 151. magiran.com/p1281654
Albehbahanim., Mohammadin., Rahimi, Ch, "The Effectiveness of Cognitive-behavioral Group Therapy on Depression in Children with ADHD", Counseling Research & Developments 11, no.43 (2013): 151. magiran.com/p1281654
مرجان آل بهبهانی، دکتر نورالله محمدی، دکتر چنگیز رحیمی، (1391). 'اثربخشی گروه درمانگری رفتاری- شناختی بر افسردگی دانش آموزان پسر دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مدارسی ابتدایی شهر شیراز'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(43)، صص.151. magiran.com/p1281654
Albehbahanim., Mohammadin., Rahimi, Ch, (2013). 'The Effectiveness of Cognitive-behavioral Group Therapy on Depression in Children with ADHD', Counseling Research & Developments, 11(43), pp.151. magiran.com/p1281654
مرجان آل بهبهانی؛ دکتر نورالله محمدی؛ دکتر چنگیز رحیمی. "اثربخشی گروه درمانگری رفتاری- شناختی بر افسردگی دانش آموزان پسر دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مدارسی ابتدایی شهر شیراز". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11 ،43 ، 1391، 151. magiran.com/p1281654
Albehbahanim.; Mohammadin.; Rahimi; Ch. "The Effectiveness of Cognitive-behavioral Group Therapy on Depression in Children with ADHD", Counseling Research & Developments, 11, 43, 2013, 151. magiran.com/p1281654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال