ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر کیانوش زهراکار، (1391). بررسی اثربخشی آموزش تحلیل مراوده ای به شیوه زناشویی درمانی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(42)، 29. magiran.com/p1281697
Zahrakar, K., (2013). A Study of the Effectiveness of Transactional Analysis with Marital Group TherapyMethod on Enhancement of Martial Adjustment among Married Students at Islamic Azad University-Islamshar branch, Counseling Research & Developments, 11(42), 29. magiran.com/p1281697
دکتر کیانوش زهراکار، بررسی اثربخشی آموزش تحلیل مراوده ای به شیوه زناشویی درمانی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1391؛ 11(42): 29. magiran.com/p1281697
Zahrakar, K., A Study of the Effectiveness of Transactional Analysis with Marital Group TherapyMethod on Enhancement of Martial Adjustment among Married Students at Islamic Azad University-Islamshar branch, Counseling Research & Developments, 2013; 11(42): 29. magiran.com/p1281697
دکتر کیانوش زهراکار، "بررسی اثربخشی آموزش تحلیل مراوده ای به شیوه زناشویی درمانی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 11، شماره 42 (1391): 29. magiran.com/p1281697
Zahrakar, K., "A Study of the Effectiveness of Transactional Analysis with Marital Group TherapyMethod on Enhancement of Martial Adjustment among Married Students at Islamic Azad University-Islamshar branch", Counseling Research & Developments 11, no.42 (2013): 29. magiran.com/p1281697
دکتر کیانوش زهراکار، (1391). 'بررسی اثربخشی آموزش تحلیل مراوده ای به شیوه زناشویی درمانی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(42)، صص.29. magiran.com/p1281697
Zahrakar, K., (2013). 'A Study of the Effectiveness of Transactional Analysis with Marital Group TherapyMethod on Enhancement of Martial Adjustment among Married Students at Islamic Azad University-Islamshar branch', Counseling Research & Developments, 11(42), pp.29. magiran.com/p1281697
دکتر کیانوش زهراکار. "بررسی اثربخشی آموزش تحلیل مراوده ای به شیوه زناشویی درمانی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11 ،42 ، 1391، 29. magiran.com/p1281697
Zahrakar; K.. "A Study of the Effectiveness of Transactional Analysis with Marital Group TherapyMethod on Enhancement of Martial Adjustment among Married Students at Islamic Azad University-Islamshar branch", Counseling Research & Developments, 11, 42, 2013, 29. magiran.com/p1281697
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال