ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم قانع نیا، نسیم سلطانیان، دکتر حمیدرضا عریضی، (1391). رابطه سرسختی روانشناختی و ابعاد آن با سلامت روانی و تعارض نقش شغلی- خانوادگی نوبتکاران پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(42)، 127. magiran.com/p1281712
Ghaneniam., Soltaniann., Oreize, H, (2013). The Relationship between Hardiness and It's Dimensions with Mental Health and Work-family Conflict of the ShiftWorkers in Bandar Emam Petrochemical Company, Counseling Research & Developments, 11(42), 127. magiran.com/p1281712
مریم قانع نیا، نسیم سلطانیان، دکتر حمیدرضا عریضی، رابطه سرسختی روانشناختی و ابعاد آن با سلامت روانی و تعارض نقش شغلی- خانوادگی نوبتکاران پتروشیمی بندر امام خمینی (ره). فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1391؛ 11(42): 127. magiran.com/p1281712
Ghaneniam., Soltaniann., Oreize, H, The Relationship between Hardiness and It's Dimensions with Mental Health and Work-family Conflict of the ShiftWorkers in Bandar Emam Petrochemical Company, Counseling Research & Developments, 2013; 11(42): 127. magiran.com/p1281712
مریم قانع نیا، نسیم سلطانیان، دکتر حمیدرضا عریضی، "رابطه سرسختی روانشناختی و ابعاد آن با سلامت روانی و تعارض نقش شغلی- خانوادگی نوبتکاران پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 11، شماره 42 (1391): 127. magiran.com/p1281712
Ghaneniam., Soltaniann., Oreize, H, "The Relationship between Hardiness and It's Dimensions with Mental Health and Work-family Conflict of the ShiftWorkers in Bandar Emam Petrochemical Company", Counseling Research & Developments 11, no.42 (2013): 127. magiran.com/p1281712
مریم قانع نیا، نسیم سلطانیان، دکتر حمیدرضا عریضی، (1391). 'رابطه سرسختی روانشناختی و ابعاد آن با سلامت روانی و تعارض نقش شغلی- خانوادگی نوبتکاران پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(42)، صص.127. magiran.com/p1281712
Ghaneniam., Soltaniann., Oreize, H, (2013). 'The Relationship between Hardiness and It's Dimensions with Mental Health and Work-family Conflict of the ShiftWorkers in Bandar Emam Petrochemical Company', Counseling Research & Developments, 11(42), pp.127. magiran.com/p1281712
مریم قانع نیا؛ نسیم سلطانیان؛ دکتر حمیدرضا عریضی. "رابطه سرسختی روانشناختی و ابعاد آن با سلامت روانی و تعارض نقش شغلی- خانوادگی نوبتکاران پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11 ،42 ، 1391، 127. magiran.com/p1281712
Ghaneniam.; Soltaniann.; Oreize; H. "The Relationship between Hardiness and It's Dimensions with Mental Health and Work-family Conflict of the ShiftWorkers in Bandar Emam Petrochemical Company", Counseling Research & Developments, 11, 42, 2013, 127. magiran.com/p1281712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال