ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین صاحبدل، عدالت اسدی، فرید احمدی، (1391). بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و بی ثباتی ازدواج و مقایسه این دو در افراد داراری سبک های دلبستگی ایمن، اضطرابی- دوسویه و اجتنابی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(42)، 141. magiran.com/p1281713
Sahebdelh., Asadie., Ahmadi, F, (2013). Correlation and comparison of the Relationship Beliefs and Marital Instability Persons with Secure, Insecure-ambivalent, and Avoidance Attachment styles, Counseling Research & Developments, 11(42), 141. magiran.com/p1281713
حسین صاحبدل، عدالت اسدی، فرید احمدی، بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و بی ثباتی ازدواج و مقایسه این دو در افراد داراری سبک های دلبستگی ایمن، اضطرابی- دوسویه و اجتنابی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1391؛ 11(42): 141. magiran.com/p1281713
Sahebdelh., Asadie., Ahmadi, F, Correlation and comparison of the Relationship Beliefs and Marital Instability Persons with Secure, Insecure-ambivalent, and Avoidance Attachment styles, Counseling Research & Developments, 2013; 11(42): 141. magiran.com/p1281713
حسین صاحبدل، عدالت اسدی، فرید احمدی، "بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و بی ثباتی ازدواج و مقایسه این دو در افراد داراری سبک های دلبستگی ایمن، اضطرابی- دوسویه و اجتنابی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 11، شماره 42 (1391): 141. magiran.com/p1281713
Sahebdelh., Asadie., Ahmadi, F, "Correlation and comparison of the Relationship Beliefs and Marital Instability Persons with Secure, Insecure-ambivalent, and Avoidance Attachment styles", Counseling Research & Developments 11, no.42 (2013): 141. magiran.com/p1281713
حسین صاحبدل، عدالت اسدی، فرید احمدی، (1391). 'بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و بی ثباتی ازدواج و مقایسه این دو در افراد داراری سبک های دلبستگی ایمن، اضطرابی- دوسویه و اجتنابی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11(42)، صص.141. magiran.com/p1281713
Sahebdelh., Asadie., Ahmadi, F, (2013). 'Correlation and comparison of the Relationship Beliefs and Marital Instability Persons with Secure, Insecure-ambivalent, and Avoidance Attachment styles', Counseling Research & Developments, 11(42), pp.141. magiran.com/p1281713
حسین صاحبدل؛ عدالت اسدی؛ فرید احمدی. "بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و بی ثباتی ازدواج و مقایسه این دو در افراد داراری سبک های دلبستگی ایمن، اضطرابی- دوسویه و اجتنابی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 11 ،42 ، 1391، 141. magiran.com/p1281713
Sahebdelh.; Asadie.; Ahmadi; F. "Correlation and comparison of the Relationship Beliefs and Marital Instability Persons with Secure, Insecure-ambivalent, and Avoidance Attachment styles", Counseling Research & Developments, 11, 42, 2013, 141. magiran.com/p1281713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال