ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه مشایخی، ماندانا مغانی، مطهره فرامرزپور، عماد یاحقی، ابراهیم خداوردی دریان، وحید طرح ریز، بنفشه درمنش، (1393). بررسی ویژگی های مولکولی و مقاومت ضدمیکروبی Uropathogenic Escherichia coli، فصلنامه بیوتکنولوژی ایران، 12(2)، 16833. magiran.com/p1282106
Fatemeh Mashayekhi, Mandana Moghny, Motahare Faramarzpoor, Emad Yahaghi, Ebrahim Khodaverdi Darian, Vahideh Tarhriz, Banafsheh Dormanesh , (2014). Molecular Characterization and Antimicrobial Resistance of Uropathogenic Escherichia coli, Iranian Journal of Biotechnology, 12(2), 16833. magiran.com/p1282106
فاطمه مشایخی، ماندانا مغانی، مطهره فرامرزپور، عماد یاحقی، ابراهیم خداوردی دریان، وحید طرح ریز، بنفشه درمنش، بررسی ویژگی های مولکولی و مقاومت ضدمیکروبی Uropathogenic Escherichia coli. فصلنامه بیوتکنولوژی ایران، 1393؛ 12(2): 16833. magiran.com/p1282106
Fatemeh Mashayekhi, Mandana Moghny, Motahare Faramarzpoor, Emad Yahaghi, Ebrahim Khodaverdi Darian, Vahideh Tarhriz, Banafsheh Dormanesh , Molecular Characterization and Antimicrobial Resistance of Uropathogenic Escherichia coli, Iranian Journal of Biotechnology, 2014; 12(2): 16833. magiran.com/p1282106
فاطمه مشایخی، ماندانا مغانی، مطهره فرامرزپور، عماد یاحقی، ابراهیم خداوردی دریان، وحید طرح ریز، بنفشه درمنش، "بررسی ویژگی های مولکولی و مقاومت ضدمیکروبی Uropathogenic Escherichia coli"، فصلنامه بیوتکنولوژی ایران 12، شماره 2 (1393): 16833. magiran.com/p1282106
Fatemeh Mashayekhi, Mandana Moghny, Motahare Faramarzpoor, Emad Yahaghi, Ebrahim Khodaverdi Darian, Vahideh Tarhriz, Banafsheh Dormanesh , "Molecular Characterization and Antimicrobial Resistance of Uropathogenic Escherichia coli", Iranian Journal of Biotechnology 12, no.2 (2014): 16833. magiran.com/p1282106
فاطمه مشایخی، ماندانا مغانی، مطهره فرامرزپور، عماد یاحقی، ابراهیم خداوردی دریان، وحید طرح ریز، بنفشه درمنش، (1393). 'بررسی ویژگی های مولکولی و مقاومت ضدمیکروبی Uropathogenic Escherichia coli'، فصلنامه بیوتکنولوژی ایران، 12(2)، صص.16833. magiran.com/p1282106
Fatemeh Mashayekhi, Mandana Moghny, Motahare Faramarzpoor, Emad Yahaghi, Ebrahim Khodaverdi Darian, Vahideh Tarhriz, Banafsheh Dormanesh , (2014). 'Molecular Characterization and Antimicrobial Resistance of Uropathogenic Escherichia coli', Iranian Journal of Biotechnology, 12(2), pp.16833. magiran.com/p1282106
فاطمه مشایخی؛ ماندانا مغانی؛ مطهره فرامرزپور؛ عماد یاحقی؛ ابراهیم خداوردی دریان؛ وحید طرح ریز؛ بنفشه درمنش. "بررسی ویژگی های مولکولی و مقاومت ضدمیکروبی Uropathogenic Escherichia coli". فصلنامه بیوتکنولوژی ایران، 12 ،2 ، 1393، 16833. magiran.com/p1282106
Fatemeh Mashayekhi; Mandana Moghny; Motahare Faramarzpoor; Emad Yahaghi; Ebrahim Khodaverdi Darian; Vahideh Tarhriz; Banafsheh Dormanesh . "Molecular Characterization and Antimicrobial Resistance of Uropathogenic Escherichia coli", Iranian Journal of Biotechnology, 12, 2, 2014, 16833. magiran.com/p1282106
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال