ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی امیرخانی، عصمت نوحی ، حسن جمشیدی، (1393). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه با بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 126-133. magiran.com/p1282538
Mehdi Amirkhani, Esmat Nouhi , Hassan Jamshidi, (2014). The Comparative Survey of Life Quality in Renal Transplant Recipients, Peritoneal Dialysis, and Hemodialysis Patients in Kerman in the Year 2013, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 126-133. magiran.com/p1282538
مهدی امیرخانی، عصمت نوحی ، حسن جمشیدی، بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه با بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 126-133. magiran.com/p1282538
Mehdi Amirkhani, Esmat Nouhi , Hassan Jamshidi, The Comparative Survey of Life Quality in Renal Transplant Recipients, Peritoneal Dialysis, and Hemodialysis Patients in Kerman in the Year 2013, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 126-133. magiran.com/p1282538
مهدی امیرخانی، عصمت نوحی ، حسن جمشیدی، "بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه با بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 126-133. magiran.com/p1282538
Mehdi Amirkhani, Esmat Nouhi , Hassan Jamshidi, "The Comparative Survey of Life Quality in Renal Transplant Recipients, Peritoneal Dialysis, and Hemodialysis Patients in Kerman in the Year 2013", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 126-133. magiran.com/p1282538
مهدی امیرخانی، عصمت نوحی ، حسن جمشیدی، (1393). 'بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه با بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.126-133. magiran.com/p1282538
Mehdi Amirkhani, Esmat Nouhi , Hassan Jamshidi, (2014). 'The Comparative Survey of Life Quality in Renal Transplant Recipients, Peritoneal Dialysis, and Hemodialysis Patients in Kerman in the Year 2013', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.126-133. magiran.com/p1282538
مهدی امیرخانی؛ عصمت نوحی ؛ حسن جمشیدی. "بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه با بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 126-133. magiran.com/p1282538
Mehdi Amirkhani; Esmat Nouhi ; Hassan Jamshidi. "The Comparative Survey of Life Quality in Renal Transplant Recipients, Peritoneal Dialysis, and Hemodialysis Patients in Kerman in the Year 2013", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 126-133. magiran.com/p1282538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال