ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه تهمتن، غلامحسن حدادی، علیرضا توسلی، (1393). بررسی تاثیر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس ریوی ناشی از تشعشع یونساز، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 120-126. magiran.com/p1282539
Raziyeh Tahamtan, Gholam Hassan Haddadi , Ali Reza Tavassoli, (2014). The Evaluation of Melatonin Effect Against The Early Effect of Ionizing Radiation Induced Lung Injury, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 120-126. magiran.com/p1282539
راضیه تهمتن، غلامحسن حدادی، علیرضا توسلی، بررسی تاثیر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس ریوی ناشی از تشعشع یونساز. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 120-126. magiran.com/p1282539
Raziyeh Tahamtan, Gholam Hassan Haddadi , Ali Reza Tavassoli, The Evaluation of Melatonin Effect Against The Early Effect of Ionizing Radiation Induced Lung Injury, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 120-126. magiran.com/p1282539
راضیه تهمتن، غلامحسن حدادی، علیرضا توسلی، "بررسی تاثیر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس ریوی ناشی از تشعشع یونساز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 120-126. magiran.com/p1282539
Raziyeh Tahamtan, Gholam Hassan Haddadi , Ali Reza Tavassoli, "The Evaluation of Melatonin Effect Against The Early Effect of Ionizing Radiation Induced Lung Injury", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 120-126. magiran.com/p1282539
راضیه تهمتن، غلامحسن حدادی، علیرضا توسلی، (1393). 'بررسی تاثیر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس ریوی ناشی از تشعشع یونساز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.120-126. magiran.com/p1282539
Raziyeh Tahamtan, Gholam Hassan Haddadi , Ali Reza Tavassoli, (2014). 'The Evaluation of Melatonin Effect Against The Early Effect of Ionizing Radiation Induced Lung Injury', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.120-126. magiran.com/p1282539
راضیه تهمتن؛ غلامحسن حدادی؛ علیرضا توسلی. "بررسی تاثیر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس ریوی ناشی از تشعشع یونساز". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 120-126. magiran.com/p1282539
Raziyeh Tahamtan; Gholam Hassan Haddadi ; Ali Reza Tavassoli. "The Evaluation of Melatonin Effect Against The Early Effect of Ionizing Radiation Induced Lung Injury", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 120-126. magiran.com/p1282539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال