ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیبه غضنفرپور، ابراهیم طالبی، فرنگیس قاسمی، مرجان حقیقت جهرمی، (1393). تاثیر آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی بیضه ی موش های جوان و مسن، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 111-119. magiran.com/p1282540
Habibeh Ghazanfarpoor, Ebrahim Talebi , Farangis Ghasemi, Marjan Haghigat Jahromi, (2014). Effect of Selenium nanoparticles antioxidant on sperm parameters in mature and adult rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 111-119. magiran.com/p1282540
حبیبه غضنفرپور، ابراهیم طالبی، فرنگیس قاسمی، مرجان حقیقت جهرمی، تاثیر آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی بیضه ی موش های جوان و مسن. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 111-119. magiran.com/p1282540
Habibeh Ghazanfarpoor, Ebrahim Talebi , Farangis Ghasemi, Marjan Haghigat Jahromi, Effect of Selenium nanoparticles antioxidant on sperm parameters in mature and adult rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 111-119. magiran.com/p1282540
حبیبه غضنفرپور، ابراهیم طالبی، فرنگیس قاسمی، مرجان حقیقت جهرمی، "تاثیر آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی بیضه ی موش های جوان و مسن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 111-119. magiran.com/p1282540
Habibeh Ghazanfarpoor, Ebrahim Talebi , Farangis Ghasemi, Marjan Haghigat Jahromi, "Effect of Selenium nanoparticles antioxidant on sperm parameters in mature and adult rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 111-119. magiran.com/p1282540
حبیبه غضنفرپور، ابراهیم طالبی، فرنگیس قاسمی، مرجان حقیقت جهرمی، (1393). 'تاثیر آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی بیضه ی موش های جوان و مسن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.111-119. magiran.com/p1282540
Habibeh Ghazanfarpoor, Ebrahim Talebi , Farangis Ghasemi, Marjan Haghigat Jahromi, (2014). 'Effect of Selenium nanoparticles antioxidant on sperm parameters in mature and adult rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.111-119. magiran.com/p1282540
حبیبه غضنفرپور؛ ابراهیم طالبی؛ فرنگیس قاسمی؛ مرجان حقیقت جهرمی. "تاثیر آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی بیضه ی موش های جوان و مسن". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 111-119. magiran.com/p1282540
Habibeh Ghazanfarpoor; Ebrahim Talebi ; Farangis Ghasemi; Marjan Haghigat Jahromi. "Effect of Selenium nanoparticles antioxidant on sperm parameters in mature and adult rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 111-119. magiran.com/p1282540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال