ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله جوهری، زهرا زمانی، مختار مختاری، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، محمد یزدانی، (1393). بررسی اثر عصاره سیر بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در کلیه نوزادان موش های صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 90-89. magiran.com/p1282544
Habibollah Johari , Zahra Zamani, Mokhtar Mokhtari, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Mohammad Yazdani, (2014). The Investigation of Garlic (Allium Sativum) Extract on Lead Detoxification of Neonatal Rats Kidney, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 90-89. magiran.com/p1282544
حبیب الله جوهری، زهرا زمانی، مختار مختاری، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، محمد یزدانی، بررسی اثر عصاره سیر بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در کلیه نوزادان موش های صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 90-89. magiran.com/p1282544
Habibollah Johari , Zahra Zamani, Mokhtar Mokhtari, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Mohammad Yazdani, The Investigation of Garlic (Allium Sativum) Extract on Lead Detoxification of Neonatal Rats Kidney, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 90-89. magiran.com/p1282544
حبیب الله جوهری، زهرا زمانی، مختار مختاری، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، محمد یزدانی، "بررسی اثر عصاره سیر بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در کلیه نوزادان موش های صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 90-89. magiran.com/p1282544
Habibollah Johari , Zahra Zamani, Mokhtar Mokhtari, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Mohammad Yazdani, "The Investigation of Garlic (Allium Sativum) Extract on Lead Detoxification of Neonatal Rats Kidney", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 90-89. magiran.com/p1282544
حبیب الله جوهری، زهرا زمانی، مختار مختاری، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، محمد یزدانی، (1393). 'بررسی اثر عصاره سیر بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در کلیه نوزادان موش های صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.90-89. magiran.com/p1282544
Habibollah Johari , Zahra Zamani, Mokhtar Mokhtari, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Mohammad Yazdani, (2014). 'The Investigation of Garlic (Allium Sativum) Extract on Lead Detoxification of Neonatal Rats Kidney', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.90-89. magiran.com/p1282544
حبیب الله جوهری؛ زهرا زمانی؛ مختار مختاری؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ هوشنگ جمالی؛ محمد یزدانی. "بررسی اثر عصاره سیر بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در کلیه نوزادان موش های صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 90-89. magiran.com/p1282544
Habibollah Johari ; Zahra Zamani; Mokhtar Mokhtari; Vahid Hemayatkhah Jahromi; Houshang Jamali; Mohammad Yazdani. "The Investigation of Garlic (Allium Sativum) Extract on Lead Detoxification of Neonatal Rats Kidney", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 90-89. magiran.com/p1282544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال