ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان کرمی، مختار مختاری، اسفندیار شریفی، (1393). بررسی تاثیر عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 81-90. magiran.com/p1282547
Alireza Mohammadi , Vahab Babapour, Abdol Hossein Shahverdi, (2014). The Role of Wnt/β-catenin Signaling Pathway in Rat Primordial Germ Cells Reprogramming and Induction into Pluripotent State, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 81-90. magiran.com/p1282547
مرجان کرمی، مختار مختاری، اسفندیار شریفی، بررسی تاثیر عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 81-90. magiran.com/p1282547
Alireza Mohammadi , Vahab Babapour, Abdol Hossein Shahverdi, The Role of Wnt/β-catenin Signaling Pathway in Rat Primordial Germ Cells Reprogramming and Induction into Pluripotent State, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 81-90. magiran.com/p1282547
مرجان کرمی، مختار مختاری، اسفندیار شریفی، "بررسی تاثیر عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزتوسین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 81-90. magiran.com/p1282547
Alireza Mohammadi , Vahab Babapour, Abdol Hossein Shahverdi, "The Role of Wnt/β-catenin Signaling Pathway in Rat Primordial Germ Cells Reprogramming and Induction into Pluripotent State", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 81-90. magiran.com/p1282547
مرجان کرمی، مختار مختاری، اسفندیار شریفی، (1393). 'بررسی تاثیر عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزتوسین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.81-90. magiran.com/p1282547
Alireza Mohammadi , Vahab Babapour, Abdol Hossein Shahverdi, (2014). 'The Role of Wnt/β-catenin Signaling Pathway in Rat Primordial Germ Cells Reprogramming and Induction into Pluripotent State', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.81-90. magiran.com/p1282547
مرجان کرمی؛ مختار مختاری؛ اسفندیار شریفی. "بررسی تاثیر عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزتوسین". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 81-90. magiran.com/p1282547
Alireza Mohammadi ; Vahab Babapour; Abdol Hossein Shahverdi. "The Role of Wnt/β-catenin Signaling Pathway in Rat Primordial Germ Cells Reprogramming and Induction into Pluripotent State", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 81-90. magiran.com/p1282547
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال