ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامعباس ولی زاده، مصطفی بیژنی، احسان بهرامعلی، سید امین کوهپایه، (1393). بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیمارن مراجعه کننده به خانه های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 74-80. magiran.com/p1282548
Gholamabbas Valizadeh, Mostafa Bizhani , Ehsan Bahramali, Seyyed Amin Kouhpayeh, (2014). Investigating the Consistancy Rate of Hypertension Treatment through Guide Line JNC-7, in Patients Who Were Referred to Health Centers and Health Houses of Fasa University of Medical Sciences 2012, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 74-80. magiran.com/p1282548
غلامعباس ولی زاده، مصطفی بیژنی، احسان بهرامعلی، سید امین کوهپایه، بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیمارن مراجعه کننده به خانه های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 74-80. magiran.com/p1282548
Gholamabbas Valizadeh, Mostafa Bizhani , Ehsan Bahramali, Seyyed Amin Kouhpayeh, Investigating the Consistancy Rate of Hypertension Treatment through Guide Line JNC-7, in Patients Who Were Referred to Health Centers and Health Houses of Fasa University of Medical Sciences 2012, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 74-80. magiran.com/p1282548
غلامعباس ولی زاده، مصطفی بیژنی، احسان بهرامعلی، سید امین کوهپایه، "بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیمارن مراجعه کننده به خانه های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 74-80. magiran.com/p1282548
Gholamabbas Valizadeh, Mostafa Bizhani , Ehsan Bahramali, Seyyed Amin Kouhpayeh, "Investigating the Consistancy Rate of Hypertension Treatment through Guide Line JNC-7, in Patients Who Were Referred to Health Centers and Health Houses of Fasa University of Medical Sciences 2012", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 74-80. magiran.com/p1282548
غلامعباس ولی زاده، مصطفی بیژنی، احسان بهرامعلی، سید امین کوهپایه، (1393). 'بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیمارن مراجعه کننده به خانه های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.74-80. magiran.com/p1282548
Gholamabbas Valizadeh, Mostafa Bizhani , Ehsan Bahramali, Seyyed Amin Kouhpayeh, (2014). 'Investigating the Consistancy Rate of Hypertension Treatment through Guide Line JNC-7, in Patients Who Were Referred to Health Centers and Health Houses of Fasa University of Medical Sciences 2012', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.74-80. magiran.com/p1282548
غلامعباس ولی زاده؛ مصطفی بیژنی؛ احسان بهرامعلی؛ سید امین کوهپایه. "بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیمارن مراجعه کننده به خانه های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 74-80. magiran.com/p1282548
Gholamabbas Valizadeh; Mostafa Bizhani ; Ehsan Bahramali; Seyyed Amin Kouhpayeh. "Investigating the Consistancy Rate of Hypertension Treatment through Guide Line JNC-7, in Patients Who Were Referred to Health Centers and Health Houses of Fasa University of Medical Sciences 2012", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 74-80. magiran.com/p1282548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال