ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه ربانی حقیقی، نوشین نقش، داوود مهربانی، (1393). مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در موش های صحرایی نر تزریق شده با تیواستامید، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 58-66. magiran.com/p1282550
Najmeh Rabbani Haghighi , Nooshin Naghsh, Davood Mehrabani, (2014). The Comparison of Pretreatment Effects of Boiled Coffee and Curcuruma Longa on Serum Albumin as a Liver Indicator in Male Rats Injected with Tioacetamide, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 58-66. magiran.com/p1282550
نجمه ربانی حقیقی، نوشین نقش، داوود مهربانی، مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در موش های صحرایی نر تزریق شده با تیواستامید. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 58-66. magiran.com/p1282550
Najmeh Rabbani Haghighi , Nooshin Naghsh, Davood Mehrabani, The Comparison of Pretreatment Effects of Boiled Coffee and Curcuruma Longa on Serum Albumin as a Liver Indicator in Male Rats Injected with Tioacetamide, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 58-66. magiran.com/p1282550
نجمه ربانی حقیقی، نوشین نقش، داوود مهربانی، "مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در موش های صحرایی نر تزریق شده با تیواستامید"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 58-66. magiran.com/p1282550
Najmeh Rabbani Haghighi , Nooshin Naghsh, Davood Mehrabani, "The Comparison of Pretreatment Effects of Boiled Coffee and Curcuruma Longa on Serum Albumin as a Liver Indicator in Male Rats Injected with Tioacetamide", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 58-66. magiran.com/p1282550
نجمه ربانی حقیقی، نوشین نقش، داوود مهربانی، (1393). 'مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در موش های صحرایی نر تزریق شده با تیواستامید'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.58-66. magiran.com/p1282550
Najmeh Rabbani Haghighi , Nooshin Naghsh, Davood Mehrabani, (2014). 'The Comparison of Pretreatment Effects of Boiled Coffee and Curcuruma Longa on Serum Albumin as a Liver Indicator in Male Rats Injected with Tioacetamide', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.58-66. magiran.com/p1282550
نجمه ربانی حقیقی؛ نوشین نقش؛ داوود مهربانی. "مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در موش های صحرایی نر تزریق شده با تیواستامید". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 58-66. magiran.com/p1282550
Najmeh Rabbani Haghighi ; Nooshin Naghsh; Davood Mehrabani. "The Comparison of Pretreatment Effects of Boiled Coffee and Curcuruma Longa on Serum Albumin as a Liver Indicator in Male Rats Injected with Tioacetamide", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 58-66. magiran.com/p1282550
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال