ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا اورنگ، عیسی طهماسب پور مرزونی، صابر ایمانی، حشمت درزی، امیر نژادمقدم، (1393). مقایسه تیتراسیون آنتی بادی های IgG و IgA ضد هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت شهری و روستایی استان مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 50-57. magiran.com/p1282551
Mina Owrang , Isa Tahmasbpour Marzony, Saber Imani, Heshmat Darzy, Amir Nejadmoghadam, (2014). Comparison of IgG and IgA Antibodies Titrations against Helicobacter Pylori in Urban and Rural Populations in Mazandaran Province, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 50-57. magiran.com/p1282551
مینا اورنگ، عیسی طهماسب پور مرزونی، صابر ایمانی، حشمت درزی، امیر نژادمقدم، مقایسه تیتراسیون آنتی بادی های IgG و IgA ضد هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت شهری و روستایی استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 50-57. magiran.com/p1282551
Mina Owrang , Isa Tahmasbpour Marzony, Saber Imani, Heshmat Darzy, Amir Nejadmoghadam, Comparison of IgG and IgA Antibodies Titrations against Helicobacter Pylori in Urban and Rural Populations in Mazandaran Province, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 50-57. magiran.com/p1282551
مینا اورنگ، عیسی طهماسب پور مرزونی، صابر ایمانی، حشمت درزی، امیر نژادمقدم، "مقایسه تیتراسیون آنتی بادی های IgG و IgA ضد هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت شهری و روستایی استان مازندران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 50-57. magiran.com/p1282551
Mina Owrang , Isa Tahmasbpour Marzony, Saber Imani, Heshmat Darzy, Amir Nejadmoghadam, "Comparison of IgG and IgA Antibodies Titrations against Helicobacter Pylori in Urban and Rural Populations in Mazandaran Province", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 50-57. magiran.com/p1282551
مینا اورنگ، عیسی طهماسب پور مرزونی، صابر ایمانی، حشمت درزی، امیر نژادمقدم، (1393). 'مقایسه تیتراسیون آنتی بادی های IgG و IgA ضد هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت شهری و روستایی استان مازندران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.50-57. magiran.com/p1282551
Mina Owrang , Isa Tahmasbpour Marzony, Saber Imani, Heshmat Darzy, Amir Nejadmoghadam, (2014). 'Comparison of IgG and IgA Antibodies Titrations against Helicobacter Pylori in Urban and Rural Populations in Mazandaran Province', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.50-57. magiran.com/p1282551
مینا اورنگ؛ عیسی طهماسب پور مرزونی؛ صابر ایمانی؛ حشمت درزی؛ امیر نژادمقدم. "مقایسه تیتراسیون آنتی بادی های IgG و IgA ضد هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت شهری و روستایی استان مازندران". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 50-57. magiran.com/p1282551
Mina Owrang ; Isa Tahmasbpour Marzony; Saber Imani; Heshmat Darzy; Amir Nejadmoghadam. "Comparison of IgG and IgA Antibodies Titrations against Helicobacter Pylori in Urban and Rural Populations in Mazandaran Province", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 50-57. magiran.com/p1282551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال