ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته دادفر، امین الله بهاءالدینی، سید ابراهیم حسینی، (1393). اثر تداخل عمل عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) و سیستم نیتریک اکسید بر فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 42-49. magiran.com/p1282553
Fereshteh Dadfar , Aminollah Bahaoddini, Seyyed Ebrahim Hoseini, (2014). The Effect of Interaction of Hydroalcoholic Extract of Ginger Rhizome (Zingiber Officinale) with Nitric Oxide System on Mechanical Activity of Isolated Trachea of Male Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 42-49. magiran.com/p1282553
فرشته دادفر، امین الله بهاءالدینی، سید ابراهیم حسینی، اثر تداخل عمل عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) و سیستم نیتریک اکسید بر فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 42-49. magiran.com/p1282553
Fereshteh Dadfar , Aminollah Bahaoddini, Seyyed Ebrahim Hoseini, The Effect of Interaction of Hydroalcoholic Extract of Ginger Rhizome (Zingiber Officinale) with Nitric Oxide System on Mechanical Activity of Isolated Trachea of Male Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 42-49. magiran.com/p1282553
فرشته دادفر، امین الله بهاءالدینی، سید ابراهیم حسینی، "اثر تداخل عمل عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) و سیستم نیتریک اکسید بر فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 42-49. magiran.com/p1282553
Fereshteh Dadfar , Aminollah Bahaoddini, Seyyed Ebrahim Hoseini, "The Effect of Interaction of Hydroalcoholic Extract of Ginger Rhizome (Zingiber Officinale) with Nitric Oxide System on Mechanical Activity of Isolated Trachea of Male Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 42-49. magiran.com/p1282553
فرشته دادفر، امین الله بهاءالدینی، سید ابراهیم حسینی، (1393). 'اثر تداخل عمل عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) و سیستم نیتریک اکسید بر فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.42-49. magiran.com/p1282553
Fereshteh Dadfar , Aminollah Bahaoddini, Seyyed Ebrahim Hoseini, (2014). 'The Effect of Interaction of Hydroalcoholic Extract of Ginger Rhizome (Zingiber Officinale) with Nitric Oxide System on Mechanical Activity of Isolated Trachea of Male Rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.42-49. magiran.com/p1282553
فرشته دادفر؛ امین الله بهاءالدینی؛ سید ابراهیم حسینی. "اثر تداخل عمل عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) و سیستم نیتریک اکسید بر فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 42-49. magiran.com/p1282553
Fereshteh Dadfar ; Aminollah Bahaoddini; Seyyed Ebrahim Hoseini. "The Effect of Interaction of Hydroalcoholic Extract of Ginger Rhizome (Zingiber Officinale) with Nitric Oxide System on Mechanical Activity of Isolated Trachea of Male Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 42-49. magiran.com/p1282553
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال