ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیما خرم آبادی، اشرف محبتی مبارز، بهمن تبرایی، مهرداد بهمنش، فاطمه اطیابی، هانیه آقابابا، (1393). سنجش پاسخ های سایتوکاینی و آنتی بادی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی نوترکیب بروسلا در مدل موش عفونی شده با بروسلا ابورتوس، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 34-41. magiran.com/p1282556
Nima Khoramabadi, Ashraf Mohabati Mobarez , Bahman Tabaraie, Mehrdad Behmanesh, Fatemeh Atyabi, Haniyeh Aghababa, (2014). The Assessment of Cytokine and Antibody Responses to Recombinant 31kDa Brucella Cell-Surface Protein in Brucella Abortus Infected Mouse Model, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 34-41. magiran.com/p1282556
نیما خرم آبادی، اشرف محبتی مبارز، بهمن تبرایی، مهرداد بهمنش، فاطمه اطیابی، هانیه آقابابا، سنجش پاسخ های سایتوکاینی و آنتی بادی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی نوترکیب بروسلا در مدل موش عفونی شده با بروسلا ابورتوس. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 34-41. magiran.com/p1282556
Nima Khoramabadi, Ashraf Mohabati Mobarez , Bahman Tabaraie, Mehrdad Behmanesh, Fatemeh Atyabi, Haniyeh Aghababa, The Assessment of Cytokine and Antibody Responses to Recombinant 31kDa Brucella Cell-Surface Protein in Brucella Abortus Infected Mouse Model, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 34-41. magiran.com/p1282556
نیما خرم آبادی، اشرف محبتی مبارز، بهمن تبرایی، مهرداد بهمنش، فاطمه اطیابی، هانیه آقابابا، "سنجش پاسخ های سایتوکاینی و آنتی بادی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی نوترکیب بروسلا در مدل موش عفونی شده با بروسلا ابورتوس"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 34-41. magiran.com/p1282556
Nima Khoramabadi, Ashraf Mohabati Mobarez , Bahman Tabaraie, Mehrdad Behmanesh, Fatemeh Atyabi, Haniyeh Aghababa, "The Assessment of Cytokine and Antibody Responses to Recombinant 31kDa Brucella Cell-Surface Protein in Brucella Abortus Infected Mouse Model", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 34-41. magiran.com/p1282556
نیما خرم آبادی، اشرف محبتی مبارز، بهمن تبرایی، مهرداد بهمنش، فاطمه اطیابی، هانیه آقابابا، (1393). 'سنجش پاسخ های سایتوکاینی و آنتی بادی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی نوترکیب بروسلا در مدل موش عفونی شده با بروسلا ابورتوس'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.34-41. magiran.com/p1282556
Nima Khoramabadi, Ashraf Mohabati Mobarez , Bahman Tabaraie, Mehrdad Behmanesh, Fatemeh Atyabi, Haniyeh Aghababa, (2014). 'The Assessment of Cytokine and Antibody Responses to Recombinant 31kDa Brucella Cell-Surface Protein in Brucella Abortus Infected Mouse Model', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.34-41. magiran.com/p1282556
نیما خرم آبادی؛ اشرف محبتی مبارز؛ بهمن تبرایی؛ مهرداد بهمنش؛ فاطمه اطیابی؛ هانیه آقابابا. "سنجش پاسخ های سایتوکاینی و آنتی بادی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی نوترکیب بروسلا در مدل موش عفونی شده با بروسلا ابورتوس". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 34-41. magiran.com/p1282556
Nima Khoramabadi; Ashraf Mohabati Mobarez ; Bahman Tabaraie; Mehrdad Behmanesh; Fatemeh Atyabi; Haniyeh Aghababa. "The Assessment of Cytokine and Antibody Responses to Recombinant 31kDa Brucella Cell-Surface Protein in Brucella Abortus Infected Mouse Model", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 34-41. magiran.com/p1282556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال