ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماکان چراغ پور، فرنوش نقاشیان، الهام احرام پوش، سید حسین داوودی، جلال الدین میرزای رزاز، رضا همایونفر، (1393). بررسی اثرات محافظتی ویتامین D بر دیابت، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، 15-33. magiran.com/p1282561
Makan Cheraghpour, Farnoosh Naghashian, Elham Ehrampoush, Hosein Davoodi, Jalalaldin Mirzairazzaz, Reza Homayounfar, (2014). Investigating the Protective Effects of Vitamin D on Diabete, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), 15-33. magiran.com/p1282561
ماکان چراغ پور، فرنوش نقاشیان، الهام احرام پوش، سید حسین داوودی، جلال الدین میرزای رزاز، رضا همایونفر، بررسی اثرات محافظتی ویتامین D بر دیابت. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 4(1): 15-33. magiran.com/p1282561
Makan Cheraghpour, Farnoosh Naghashian, Elham Ehrampoush, Hosein Davoodi, Jalalaldin Mirzairazzaz, Reza Homayounfar, Investigating the Protective Effects of Vitamin D on Diabete, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 4(1): 15-33. magiran.com/p1282561
ماکان چراغ پور، فرنوش نقاشیان، الهام احرام پوش، سید حسین داوودی، جلال الدین میرزای رزاز، رضا همایونفر، "بررسی اثرات محافظتی ویتامین D بر دیابت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 4، شماره 1 (1393): 15-33. magiran.com/p1282561
Makan Cheraghpour, Farnoosh Naghashian, Elham Ehrampoush, Hosein Davoodi, Jalalaldin Mirzairazzaz, Reza Homayounfar, "Investigating the Protective Effects of Vitamin D on Diabete", Journal of Fasa University of Medical Sciences 4, no.1 (2014): 15-33. magiran.com/p1282561
ماکان چراغ پور، فرنوش نقاشیان، الهام احرام پوش، سید حسین داوودی، جلال الدین میرزای رزاز، رضا همایونفر، (1393). 'بررسی اثرات محافظتی ویتامین D بر دیابت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(1)، صص.15-33. magiran.com/p1282561
Makan Cheraghpour, Farnoosh Naghashian, Elham Ehrampoush, Hosein Davoodi, Jalalaldin Mirzairazzaz, Reza Homayounfar, (2014). 'Investigating the Protective Effects of Vitamin D on Diabete', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4(1), pp.15-33. magiran.com/p1282561
ماکان چراغ پور؛ فرنوش نقاشیان؛ الهام احرام پوش؛ سید حسین داوودی؛ جلال الدین میرزای رزاز؛ رضا همایونفر. "بررسی اثرات محافظتی ویتامین D بر دیابت". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4 ،1 ، 1393، 15-33. magiran.com/p1282561
Makan Cheraghpour; Farnoosh Naghashian; Elham Ehrampoush; Hosein Davoodi; Jalalaldin Mirzairazzaz; Reza Homayounfar. "Investigating the Protective Effects of Vitamin D on Diabete", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 4, 1, 2014, 15-33. magiran.com/p1282561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال