ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا برنجکار، ریحانه هاشمی، (1393). عقل گرایی در مدرسه امامیه بغداد و معتزله، فصلنامه فلسفه دین، 11(1)، 57-82. magiran.com/p1284333
Reza Brenjkar, Reyhaneh Hashemi, (2014). rationalism in emameh's of Baghdad and mutazillah's of basreh, Journal of Philosophy of Religion, 11(1), 57-82. magiran.com/p1284333
رضا برنجکار، ریحانه هاشمی، عقل گرایی در مدرسه امامیه بغداد و معتزله. فصلنامه فلسفه دین، 1393؛ 11(1): 57-82. magiran.com/p1284333
Reza Brenjkar, Reyhaneh Hashemi, rationalism in emameh's of Baghdad and mutazillah's of basreh, Journal of Philosophy of Religion, 2014; 11(1): 57-82. magiran.com/p1284333
رضا برنجکار، ریحانه هاشمی، "عقل گرایی در مدرسه امامیه بغداد و معتزله"، فصلنامه فلسفه دین 11، شماره 1 (1393): 57-82. magiran.com/p1284333
Reza Brenjkar, Reyhaneh Hashemi, "rationalism in emameh's of Baghdad and mutazillah's of basreh", Journal of Philosophy of Religion 11, no.1 (2014): 57-82. magiran.com/p1284333
رضا برنجکار، ریحانه هاشمی، (1393). 'عقل گرایی در مدرسه امامیه بغداد و معتزله'، فصلنامه فلسفه دین، 11(1)، صص.57-82. magiran.com/p1284333
Reza Brenjkar, Reyhaneh Hashemi, (2014). 'rationalism in emameh's of Baghdad and mutazillah's of basreh', Journal of Philosophy of Religion, 11(1), pp.57-82. magiran.com/p1284333
رضا برنجکار؛ ریحانه هاشمی. "عقل گرایی در مدرسه امامیه بغداد و معتزله". فصلنامه فلسفه دین، 11 ،1 ، 1393، 57-82. magiran.com/p1284333
Reza Brenjkar; Reyhaneh Hashemi. "rationalism in emameh's of Baghdad and mutazillah's of basreh", Journal of Philosophy of Religion, 11, 1, 2014, 57-82. magiran.com/p1284333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال