ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه رحمانی، تیمور آقا ملایی، مهدی زارع، امین قنبرنژاد، (1393). تاثیر آموزش از طریق همسانان بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازه ها و دستگاه های شرکت پالایش نفت بندرعباس، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1(4)، 45. magiran.com/p1285715
Sedigheh Aghamolaei , Teamur Rahmani, Mahdi Zare, Amin Ghanbarnejad, (2014). Effect of Peer Education on safety Behaviors among Workers of renovation of structures and machines shop in Bandar Abbas Oil Refinery Company, Journal of Health Education and Health Promotion, 1(4), 45. magiran.com/p1285715
صدیقه رحمانی، تیمور آقا ملایی، مهدی زارع، امین قنبرنژاد، تاثیر آموزش از طریق همسانان بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازه ها و دستگاه های شرکت پالایش نفت بندرعباس. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1393؛ 1(4): 45. magiran.com/p1285715
Sedigheh Aghamolaei , Teamur Rahmani, Mahdi Zare, Amin Ghanbarnejad, Effect of Peer Education on safety Behaviors among Workers of renovation of structures and machines shop in Bandar Abbas Oil Refinery Company, Journal of Health Education and Health Promotion, 2014; 1(4): 45. magiran.com/p1285715
صدیقه رحمانی، تیمور آقا ملایی، مهدی زارع، امین قنبرنژاد، "تاثیر آموزش از طریق همسانان بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازه ها و دستگاه های شرکت پالایش نفت بندرعباس"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 1، شماره 4 (1393): 45. magiran.com/p1285715
Sedigheh Aghamolaei , Teamur Rahmani, Mahdi Zare, Amin Ghanbarnejad, "Effect of Peer Education on safety Behaviors among Workers of renovation of structures and machines shop in Bandar Abbas Oil Refinery Company", Journal of Health Education and Health Promotion 1, no.4 (2014): 45. magiran.com/p1285715
صدیقه رحمانی، تیمور آقا ملایی، مهدی زارع، امین قنبرنژاد، (1393). 'تاثیر آموزش از طریق همسانان بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازه ها و دستگاه های شرکت پالایش نفت بندرعباس'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1(4)، صص.45. magiran.com/p1285715
Sedigheh Aghamolaei , Teamur Rahmani, Mahdi Zare, Amin Ghanbarnejad, (2014). 'Effect of Peer Education on safety Behaviors among Workers of renovation of structures and machines shop in Bandar Abbas Oil Refinery Company', Journal of Health Education and Health Promotion, 1(4), pp.45. magiran.com/p1285715
صدیقه رحمانی؛ تیمور آقا ملایی؛ مهدی زارع؛ امین قنبرنژاد. "تاثیر آموزش از طریق همسانان بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازه ها و دستگاه های شرکت پالایش نفت بندرعباس". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1 ،4 ، 1393، 45. magiran.com/p1285715
Sedigheh Aghamolaei ; Teamur Rahmani; Mahdi Zare; Amin Ghanbarnejad. "Effect of Peer Education on safety Behaviors among Workers of renovation of structures and machines shop in Bandar Abbas Oil Refinery Company", Journal of Health Education and Health Promotion, 1, 4, 2014, 45. magiran.com/p1285715
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال