ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس سید محمود لطیفی، حمیرا رشیدی، سید پیمان پیامی، ارمغان مروج آل علی، (1393). شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان 19-10ساله اهوازی در سال 89-1388، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 16(2)، 81-87. magiran.com/p1287097
Seyed Seyed Mahmoiu Latifi, Drs. Homeira Rashidi, Dr. Seyed Peyman Payami, (2014). Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents 10-19 Years old, Ahvaz, 2009-2010, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 16(2), 81-87. magiran.com/p1287097
مهندس سید محمود لطیفی، حمیرا رشیدی، سید پیمان پیامی، ارمغان مروج آل علی، شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان 19-10ساله اهوازی در سال 89-1388. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1393؛ 16(2): 81-87. magiran.com/p1287097
Seyed Seyed Mahmoiu Latifi, Drs. Homeira Rashidi, Dr. Seyed Peyman Payami, Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents 10-19 Years old, Ahvaz, 2009-2010, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2014; 16(2): 81-87. magiran.com/p1287097
مهندس سید محمود لطیفی، حمیرا رشیدی، سید پیمان پیامی، ارمغان مروج آل علی، "شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان 19-10ساله اهوازی در سال 89-1388"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 16، شماره 2 (1393): 81-87. magiran.com/p1287097
Seyed Seyed Mahmoiu Latifi, Drs. Homeira Rashidi, Dr. Seyed Peyman Payami, "Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents 10-19 Years old, Ahvaz, 2009-2010", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 16, no.2 (2014): 81-87. magiran.com/p1287097
مهندس سید محمود لطیفی، حمیرا رشیدی، سید پیمان پیامی، ارمغان مروج آل علی، (1393). 'شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان 19-10ساله اهوازی در سال 89-1388'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 16(2)، صص.81-87. magiran.com/p1287097
Seyed Seyed Mahmoiu Latifi, Drs. Homeira Rashidi, Dr. Seyed Peyman Payami, (2014). 'Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents 10-19 Years old, Ahvaz, 2009-2010', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 16(2), pp.81-87. magiran.com/p1287097
مهندس سید محمود لطیفی؛ حمیرا رشیدی؛ سید پیمان پیامی؛ ارمغان مروج آل علی. "شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان 19-10ساله اهوازی در سال 89-1388". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 16 ،2 ، 1393، 81-87. magiran.com/p1287097
Seyed Seyed Mahmoiu Latifi; Drs. Homeira Rashidi; Dr. Seyed Peyman Payami. "Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents 10-19 Years old, Ahvaz, 2009-2010", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 16, 2, 2014, 81-87. magiran.com/p1287097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال