ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی فضل آرا، حسین نجف زاده ورزی، بهاره ایزدی، (1393). بررسی باقیمانده های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC، فصلنامه دامپزشکی ایران، 10(43)، 65-73. magiran.com/p1287300
Ali Fazlara, Hossein Najafzadeh Varzi, Bahareh Izadi, (2014). Survey on Tetracycline and Oxytetracycline antibiotic residues in honeys produced in some honey hives in Khuzestan province using HPLC method in 2012, Iranian Veterinary Journal, 10(43), 65-73. magiran.com/p1287300
علی فضل آرا، حسین نجف زاده ورزی، بهاره ایزدی، بررسی باقیمانده های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1393؛ 10(43): 65-73. magiran.com/p1287300
Ali Fazlara, Hossein Najafzadeh Varzi, Bahareh Izadi, Survey on Tetracycline and Oxytetracycline antibiotic residues in honeys produced in some honey hives in Khuzestan province using HPLC method in 2012, Iranian Veterinary Journal, 2014; 10(43): 65-73. magiran.com/p1287300
علی فضل آرا، حسین نجف زاده ورزی، بهاره ایزدی، "بررسی باقیمانده های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC"، فصلنامه دامپزشکی ایران 10، شماره 43 (1393): 65-73. magiran.com/p1287300
Ali Fazlara, Hossein Najafzadeh Varzi, Bahareh Izadi, "Survey on Tetracycline and Oxytetracycline antibiotic residues in honeys produced in some honey hives in Khuzestan province using HPLC method in 2012", Iranian Veterinary Journal 10, no.43 (2014): 65-73. magiran.com/p1287300
علی فضل آرا، حسین نجف زاده ورزی، بهاره ایزدی، (1393). 'بررسی باقیمانده های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 10(43)، صص.65-73. magiran.com/p1287300
Ali Fazlara, Hossein Najafzadeh Varzi, Bahareh Izadi, (2014). 'Survey on Tetracycline and Oxytetracycline antibiotic residues in honeys produced in some honey hives in Khuzestan province using HPLC method in 2012', Iranian Veterinary Journal, 10(43), pp.65-73. magiran.com/p1287300
علی فضل آرا؛ حسین نجف زاده ورزی؛ بهاره ایزدی. "بررسی باقیمانده های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC". فصلنامه دامپزشکی ایران، 10 ،43 ، 1393، 65-73. magiran.com/p1287300
Ali Fazlara; Hossein Najafzadeh Varzi; Bahareh Izadi. "Survey on Tetracycline and Oxytetracycline antibiotic residues in honeys produced in some honey hives in Khuzestan province using HPLC method in 2012", Iranian Veterinary Journal, 10, 43, 2014, 65-73. magiran.com/p1287300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال