ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تکاور محمدیان، مسعود قربانپور، مجتبی علیشاهی، محمدرضا تابنده، داریوش غریبی، (1393). جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت، فصلنامه دامپزشکی ایران، 10(43)، 88-97. magiran.com/p1287307
Takavar Mohammadiyan, M. Tabandeh, D. Gharibi, (2014). Isolation and Biochemical Identification of Potentially Probiotic Bacteria from Barbus grypus intestine, Iranian Veterinary Journal, 10(43), 88-97. magiran.com/p1287307
تکاور محمدیان، مسعود قربانپور، مجتبی علیشاهی، محمدرضا تابنده، داریوش غریبی، جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1393؛ 10(43): 88-97. magiran.com/p1287307
Takavar Mohammadiyan, M. Tabandeh, D. Gharibi, Isolation and Biochemical Identification of Potentially Probiotic Bacteria from Barbus grypus intestine, Iranian Veterinary Journal, 2014; 10(43): 88-97. magiran.com/p1287307
تکاور محمدیان، مسعود قربانپور، مجتبی علیشاهی، محمدرضا تابنده، داریوش غریبی، "جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت"، فصلنامه دامپزشکی ایران 10، شماره 43 (1393): 88-97. magiran.com/p1287307
Takavar Mohammadiyan, M. Tabandeh, D. Gharibi, "Isolation and Biochemical Identification of Potentially Probiotic Bacteria from Barbus grypus intestine", Iranian Veterinary Journal 10, no.43 (2014): 88-97. magiran.com/p1287307
تکاور محمدیان، مسعود قربانپور، مجتبی علیشاهی، محمدرضا تابنده، داریوش غریبی، (1393). 'جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 10(43)، صص.88-97. magiran.com/p1287307
Takavar Mohammadiyan, M. Tabandeh, D. Gharibi, (2014). 'Isolation and Biochemical Identification of Potentially Probiotic Bacteria from Barbus grypus intestine', Iranian Veterinary Journal, 10(43), pp.88-97. magiran.com/p1287307
تکاور محمدیان؛ مسعود قربانپور؛ مجتبی علیشاهی؛ محمدرضا تابنده؛ داریوش غریبی. "جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت". فصلنامه دامپزشکی ایران، 10 ،43 ، 1393، 88-97. magiran.com/p1287307
Takavar Mohammadiyan; M. Tabandeh; D. Gharibi. "Isolation and Biochemical Identification of Potentially Probiotic Bacteria from Barbus grypus intestine", Iranian Veterinary Journal, 10, 43, 2014, 88-97. magiran.com/p1287307
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال