ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی مروتی شریف آباد، راضیه پیروزه، رویا حمایتی، محسن عسکری شاهی، (1393). رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه و ارتباط آن با میزان آگاهی در این زمینه و منابع دریافت آن در بیماران، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(2)، 85-95. magiran.com/p1288340
Ma Morowatisharifabad, R. Pirouzeh , R. Hemayati, M. Askarshahi, (2014). Preventive Behavior of Recurrent Kidney Stones and Its Relationship with its Knowledge and Receiving it, Tolooe Behdasht, 13(2), 85-95. magiran.com/p1288340
محمدعلی مروتی شریف آباد، راضیه پیروزه، رویا حمایتی، محسن عسکری شاهی، رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه و ارتباط آن با میزان آگاهی در این زمینه و منابع دریافت آن در بیماران. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(2): 85-95. magiran.com/p1288340
Ma Morowatisharifabad, R. Pirouzeh , R. Hemayati, M. Askarshahi, Preventive Behavior of Recurrent Kidney Stones and Its Relationship with its Knowledge and Receiving it, Tolooe Behdasht, 2014; 13(2): 85-95. magiran.com/p1288340
محمدعلی مروتی شریف آباد، راضیه پیروزه، رویا حمایتی، محسن عسکری شاهی، "رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه و ارتباط آن با میزان آگاهی در این زمینه و منابع دریافت آن در بیماران"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 2 (1393): 85-95. magiran.com/p1288340
Ma Morowatisharifabad, R. Pirouzeh , R. Hemayati, M. Askarshahi, "Preventive Behavior of Recurrent Kidney Stones and Its Relationship with its Knowledge and Receiving it", Tolooe Behdasht 13, no.2 (2014): 85-95. magiran.com/p1288340
محمدعلی مروتی شریف آباد، راضیه پیروزه، رویا حمایتی، محسن عسکری شاهی، (1393). 'رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه و ارتباط آن با میزان آگاهی در این زمینه و منابع دریافت آن در بیماران'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(2)، صص.85-95. magiran.com/p1288340
Ma Morowatisharifabad, R. Pirouzeh , R. Hemayati, M. Askarshahi, (2014). 'Preventive Behavior of Recurrent Kidney Stones and Its Relationship with its Knowledge and Receiving it', Tolooe Behdasht, 13(2), pp.85-95. magiran.com/p1288340
محمدعلی مروتی شریف آباد؛ راضیه پیروزه؛ رویا حمایتی؛ محسن عسکری شاهی. "رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه و ارتباط آن با میزان آگاهی در این زمینه و منابع دریافت آن در بیماران". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،2 ، 1393، 85-95. magiran.com/p1288340
Ma Morowatisharifabad; R. Pirouzeh ; R. Hemayati; M. Askarshahi. "Preventive Behavior of Recurrent Kidney Stones and Its Relationship with its Knowledge and Receiving it", Tolooe Behdasht, 13, 2, 2014, 85-95. magiran.com/p1288340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال