ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رضا مسعودی نژاد، هاجر شریفی ملکسری، احمد رضا یزدانبخش، فیاض مهدی پور، (1393). رنگزدایی از پساب واقعی نساجی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن تک قطبی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(2)، 72-84. magiran.com/p1288341
Mr Massoudinejad, H. Sharifi Maleksari , Ar Yazdanbakhsh, F. Mahdipour, (2014). Decolorization of the Real Textile Effluent by Electrocoagulation Process using Monopolar Iron Electrodes, Tolooe Behdasht, 13(2), 72-84. magiran.com/p1288341
محمد رضا مسعودی نژاد، هاجر شریفی ملکسری، احمد رضا یزدانبخش، فیاض مهدی پور، رنگزدایی از پساب واقعی نساجی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن تک قطبی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(2): 72-84. magiran.com/p1288341
Mr Massoudinejad, H. Sharifi Maleksari , Ar Yazdanbakhsh, F. Mahdipour, Decolorization of the Real Textile Effluent by Electrocoagulation Process using Monopolar Iron Electrodes, Tolooe Behdasht, 2014; 13(2): 72-84. magiran.com/p1288341
محمد رضا مسعودی نژاد، هاجر شریفی ملکسری، احمد رضا یزدانبخش، فیاض مهدی پور، "رنگزدایی از پساب واقعی نساجی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن تک قطبی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 2 (1393): 72-84. magiran.com/p1288341
Mr Massoudinejad, H. Sharifi Maleksari , Ar Yazdanbakhsh, F. Mahdipour, "Decolorization of the Real Textile Effluent by Electrocoagulation Process using Monopolar Iron Electrodes", Tolooe Behdasht 13, no.2 (2014): 72-84. magiran.com/p1288341
محمد رضا مسعودی نژاد، هاجر شریفی ملکسری، احمد رضا یزدانبخش، فیاض مهدی پور، (1393). 'رنگزدایی از پساب واقعی نساجی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن تک قطبی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(2)، صص.72-84. magiran.com/p1288341
Mr Massoudinejad, H. Sharifi Maleksari , Ar Yazdanbakhsh, F. Mahdipour, (2014). 'Decolorization of the Real Textile Effluent by Electrocoagulation Process using Monopolar Iron Electrodes', Tolooe Behdasht, 13(2), pp.72-84. magiran.com/p1288341
محمد رضا مسعودی نژاد؛ هاجر شریفی ملکسری؛ احمد رضا یزدانبخش؛ فیاض مهدی پور. "رنگزدایی از پساب واقعی نساجی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن تک قطبی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،2 ، 1393، 72-84. magiran.com/p1288341
Mr Massoudinejad; H. Sharifi Maleksari ; Ar Yazdanbakhsh; F. Mahdipour. "Decolorization of the Real Textile Effluent by Electrocoagulation Process using Monopolar Iron Electrodes", Tolooe Behdasht, 13, 2, 2014, 72-84. magiran.com/p1288341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال