ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدسعید مظلومی محمودآباد، طاهره کمالی خواه، فاطمه رحمتی نجارکلایی، مسعود کریمی، (1393). بررسی عوامل تعیین کننده استفاده از نخ دندان بر مبنای مدل فرانظریه ای در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان پاکدشت سال 1391، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(2)، 12-24. magiran.com/p1288348
Ss Mazloomima, T. Kamali Khah , F. Rahmatinajarkolaei, M. Karimi, (2014). Assessment of determinant factors of dental flossing based on transtheoretical model in pakdasht high school students in 2012, Tolooe Behdasht, 13(2), 12-24. magiran.com/p1288348
سیدسعید مظلومی محمودآباد، طاهره کمالی خواه، فاطمه رحمتی نجارکلایی، مسعود کریمی، بررسی عوامل تعیین کننده استفاده از نخ دندان بر مبنای مدل فرانظریه ای در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان پاکدشت سال 1391. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1393؛ 13(2): 12-24. magiran.com/p1288348
Ss Mazloomima, T. Kamali Khah , F. Rahmatinajarkolaei, M. Karimi, Assessment of determinant factors of dental flossing based on transtheoretical model in pakdasht high school students in 2012, Tolooe Behdasht, 2014; 13(2): 12-24. magiran.com/p1288348
سیدسعید مظلومی محمودآباد، طاهره کمالی خواه، فاطمه رحمتی نجارکلایی، مسعود کریمی، "بررسی عوامل تعیین کننده استفاده از نخ دندان بر مبنای مدل فرانظریه ای در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان پاکدشت سال 1391"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 13، شماره 2 (1393): 12-24. magiran.com/p1288348
Ss Mazloomima, T. Kamali Khah , F. Rahmatinajarkolaei, M. Karimi, "Assessment of determinant factors of dental flossing based on transtheoretical model in pakdasht high school students in 2012", Tolooe Behdasht 13, no.2 (2014): 12-24. magiran.com/p1288348
سیدسعید مظلومی محمودآباد، طاهره کمالی خواه، فاطمه رحمتی نجارکلایی، مسعود کریمی، (1393). 'بررسی عوامل تعیین کننده استفاده از نخ دندان بر مبنای مدل فرانظریه ای در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان پاکدشت سال 1391'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13(2)، صص.12-24. magiran.com/p1288348
Ss Mazloomima, T. Kamali Khah , F. Rahmatinajarkolaei, M. Karimi, (2014). 'Assessment of determinant factors of dental flossing based on transtheoretical model in pakdasht high school students in 2012', Tolooe Behdasht, 13(2), pp.12-24. magiran.com/p1288348
سیدسعید مظلومی محمودآباد؛ طاهره کمالی خواه؛ فاطمه رحمتی نجارکلایی؛ مسعود کریمی. "بررسی عوامل تعیین کننده استفاده از نخ دندان بر مبنای مدل فرانظریه ای در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان پاکدشت سال 1391". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 13 ،2 ، 1393، 12-24. magiran.com/p1288348
Ss Mazloomima; T. Kamali Khah ; F. Rahmatinajarkolaei; M. Karimi. "Assessment of determinant factors of dental flossing based on transtheoretical model in pakdasht high school students in 2012", Tolooe Behdasht, 13, 2, 2014, 12-24. magiran.com/p1288348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال