ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین کیانی، منیژه زارع، (1393). بررسی شیوه ی بیان و سبک نوشتاری کتاب «الجامع فی الادویه المفرده»، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 5(1)، 47. magiran.com/p1288504
H. Kiani, M. Zare, (2014). Investigating the way of expression and writing style of the book "al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 5(1), 47. magiran.com/p1288504
حسین کیانی، منیژه زارع، بررسی شیوه ی بیان و سبک نوشتاری کتاب «الجامع فی الادویه المفرده». مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1393؛ 5(1): 47. magiran.com/p1288504
H. Kiani, M. Zare, Investigating the way of expression and writing style of the book "al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 2014; 5(1): 47. magiran.com/p1288504
حسین کیانی، منیژه زارع، "بررسی شیوه ی بیان و سبک نوشتاری کتاب «الجامع فی الادویه المفرده»"، مجله طب سنتی اسلام و ایران 5، شماره 1 (1393): 47. magiran.com/p1288504
H. Kiani, M. Zare, "Investigating the way of expression and writing style of the book "al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada"", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 5, no.1 (2014): 47. magiran.com/p1288504
حسین کیانی، منیژه زارع، (1393). 'بررسی شیوه ی بیان و سبک نوشتاری کتاب «الجامع فی الادویه المفرده»'، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 5(1)، صص.47. magiran.com/p1288504
H. Kiani, M. Zare, (2014). 'Investigating the way of expression and writing style of the book "al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada"', Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 5(1), pp.47. magiran.com/p1288504
حسین کیانی؛ منیژه زارع. "بررسی شیوه ی بیان و سبک نوشتاری کتاب «الجامع فی الادویه المفرده»". مجله طب سنتی اسلام و ایران، 5 ،1 ، 1393، 47. magiran.com/p1288504
H. Kiani; M. Zare. "Investigating the way of expression and writing style of the book "al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada"", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 5, 1, 2014, 47. magiran.com/p1288504
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال