ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم حیدری چیانه، صفیه حاضری، راضیه تیموری، توحید احمدی، (1393). سنجش میزان موفقیت پارک های بانوان از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: کلانشهر تبریز، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، 5(20)، 127-142. magiran.com/p1289766
R. Heydari, S. Hazeri, R. Teimouri, T. Ahmadi, (2014). An Evaluation of success of the Women Only parks from citizens points of view Case study: Tabriz Metropolis, Journal Urban - Regional Studies and Research, 5(20), 127-142. magiran.com/p1289766
رحیم حیدری چیانه، صفیه حاضری، راضیه تیموری، توحید احمدی، سنجش میزان موفقیت پارک های بانوان از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: کلانشهر تبریز. فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، 1393؛ 5(20): 127-142. magiran.com/p1289766
R. Heydari, S. Hazeri, R. Teimouri, T. Ahmadi, An Evaluation of success of the Women Only parks from citizens points of view Case study: Tabriz Metropolis, Journal Urban - Regional Studies and Research, 2014; 5(20): 127-142. magiran.com/p1289766
رحیم حیدری چیانه، صفیه حاضری، راضیه تیموری، توحید احمدی، "سنجش میزان موفقیت پارک های بانوان از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: کلانشهر تبریز"، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای 5، شماره 20 (1393): 127-142. magiran.com/p1289766
R. Heydari, S. Hazeri, R. Teimouri, T. Ahmadi, "An Evaluation of success of the Women Only parks from citizens points of view Case study: Tabriz Metropolis", Journal Urban - Regional Studies and Research 5, no.20 (2014): 127-142. magiran.com/p1289766
رحیم حیدری چیانه، صفیه حاضری، راضیه تیموری، توحید احمدی، (1393). 'سنجش میزان موفقیت پارک های بانوان از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: کلانشهر تبریز'، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، 5(20)، صص.127-142. magiran.com/p1289766
R. Heydari, S. Hazeri, R. Teimouri, T. Ahmadi, (2014). 'An Evaluation of success of the Women Only parks from citizens points of view Case study: Tabriz Metropolis', Journal Urban - Regional Studies and Research, 5(20), pp.127-142. magiran.com/p1289766
رحیم حیدری چیانه؛ صفیه حاضری؛ راضیه تیموری؛ توحید احمدی. "سنجش میزان موفقیت پارک های بانوان از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: کلانشهر تبریز". فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، 5 ،20 ، 1393، 127-142. magiran.com/p1289766
R. Heydari; S. Hazeri; R. Teimouri; T. Ahmadi. "An Evaluation of success of the Women Only parks from citizens points of view Case study: Tabriz Metropolis", Journal Urban - Regional Studies and Research, 5, 20, 2014, 127-142. magiran.com/p1289766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال