ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نورالله حسینی خواه، سعید درویش، عبدالرحمن میرزا خانی، داریوش رحمتی، (1392). آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تاکید بر دیدگاه قرآن و روایات)، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1(2)، 71-92. magiran.com/p1291641
Noorollah Hoseini, Khah, Sayyad Darvishi, Abdorahman Mirzakhani, (2013). Effects and Consequences of the Refinement of the Managers and Leader's Behaviors within Individual and Organizational Dimensions (With Emphasis on Quran and Sayings/Hadith), Journal of Training in Police Sciences, 1(2), 71-92. magiran.com/p1291641
نورالله حسینی خواه، سعید درویش، عبدالرحمن میرزا خانی، داریوش رحمتی، آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تاکید بر دیدگاه قرآن و روایات). فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1392؛ 1(2): 71-92. magiran.com/p1291641
Noorollah Hoseini, Khah, Sayyad Darvishi, Abdorahman Mirzakhani, Effects and Consequences of the Refinement of the Managers and Leader's Behaviors within Individual and Organizational Dimensions (With Emphasis on Quran and Sayings/Hadith), Journal of Training in Police Sciences, 2013; 1(2): 71-92. magiran.com/p1291641
نورالله حسینی خواه، سعید درویش، عبدالرحمن میرزا خانی، داریوش رحمتی، "آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تاکید بر دیدگاه قرآن و روایات)"، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 1، شماره 2 (1392): 71-92. magiran.com/p1291641
Noorollah Hoseini, Khah, Sayyad Darvishi, Abdorahman Mirzakhani, "Effects and Consequences of the Refinement of the Managers and Leader's Behaviors within Individual and Organizational Dimensions (With Emphasis on Quran and Sayings/Hadith)", Journal of Training in Police Sciences 1, no.2 (2013): 71-92. magiran.com/p1291641
نورالله حسینی خواه، سعید درویش، عبدالرحمن میرزا خانی، داریوش رحمتی، (1392). 'آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تاکید بر دیدگاه قرآن و روایات)'، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1(2)، صص.71-92. magiran.com/p1291641
Noorollah Hoseini, Khah, Sayyad Darvishi, Abdorahman Mirzakhani, (2013). 'Effects and Consequences of the Refinement of the Managers and Leader's Behaviors within Individual and Organizational Dimensions (With Emphasis on Quran and Sayings/Hadith)', Journal of Training in Police Sciences, 1(2), pp.71-92. magiran.com/p1291641
نورالله حسینی خواه؛ سعید درویش؛ عبدالرحمن میرزا خانی؛ داریوش رحمتی. "آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تاکید بر دیدگاه قرآن و روایات)". فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1 ،2 ، 1392، 71-92. magiran.com/p1291641
Noorollah Hoseini; Khah; Sayyad Darvishi; Abdorahman Mirzakhani. "Effects and Consequences of the Refinement of the Managers and Leader's Behaviors within Individual and Organizational Dimensions (With Emphasis on Quran and Sayings/Hadith)", Journal of Training in Police Sciences, 1, 2, 2013, 71-92. magiran.com/p1291641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال