ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن یزدی، مجید گلستانی عراقی، علیرضا کمالی، هوشنگ طالبی، شیرین پازوکی، مریم شکرپور، نسیم شاهرخی، (1393). بررسی اثر تجویز پیشگیرانه محلول های کریستالوئید بر تغییرات همودینامیک پس از انجام بی حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس، فصلنامه بیهوشی و درد، 4(4)، 57-62. magiran.com/p1293364
, (2014). Assessment of efficacy of prophylactic administration of crystalloid solutions on hemodynamic changes after spinal anesthesia for elective cesarean section, Journal of Anesthesiology and Pain, 4(4), 57-62. magiran.com/p1293364
بیژن یزدی، مجید گلستانی عراقی، علیرضا کمالی، هوشنگ طالبی، شیرین پازوکی، مریم شکرپور، نسیم شاهرخی، بررسی اثر تجویز پیشگیرانه محلول های کریستالوئید بر تغییرات همودینامیک پس از انجام بی حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس. فصلنامه بیهوشی و درد، 1393؛ 4(4): 57-62. magiran.com/p1293364
, Assessment of efficacy of prophylactic administration of crystalloid solutions on hemodynamic changes after spinal anesthesia for elective cesarean section, Journal of Anesthesiology and Pain, 2014; 4(4): 57-62. magiran.com/p1293364
بیژن یزدی، مجید گلستانی عراقی، علیرضا کمالی، هوشنگ طالبی، شیرین پازوکی، مریم شکرپور، نسیم شاهرخی، "بررسی اثر تجویز پیشگیرانه محلول های کریستالوئید بر تغییرات همودینامیک پس از انجام بی حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس"، فصلنامه بیهوشی و درد 4، شماره 4 (1393): 57-62. magiran.com/p1293364
, "Assessment of efficacy of prophylactic administration of crystalloid solutions on hemodynamic changes after spinal anesthesia for elective cesarean section", Journal of Anesthesiology and Pain 4, no.4 (2014): 57-62. magiran.com/p1293364
بیژن یزدی، مجید گلستانی عراقی، علیرضا کمالی، هوشنگ طالبی، شیرین پازوکی، مریم شکرپور، نسیم شاهرخی، (1393). 'بررسی اثر تجویز پیشگیرانه محلول های کریستالوئید بر تغییرات همودینامیک پس از انجام بی حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس'، فصلنامه بیهوشی و درد، 4(4)، صص.57-62. magiran.com/p1293364
, (2014). 'Assessment of efficacy of prophylactic administration of crystalloid solutions on hemodynamic changes after spinal anesthesia for elective cesarean section', Journal of Anesthesiology and Pain, 4(4), pp.57-62. magiran.com/p1293364
بیژن یزدی؛ مجید گلستانی عراقی؛ علیرضا کمالی؛ هوشنگ طالبی؛ شیرین پازوکی؛ مریم شکرپور؛ نسیم شاهرخی. "بررسی اثر تجویز پیشگیرانه محلول های کریستالوئید بر تغییرات همودینامیک پس از انجام بی حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس". فصلنامه بیهوشی و درد، 4 ،4 ، 1393، 57-62. magiran.com/p1293364
. "Assessment of efficacy of prophylactic administration of crystalloid solutions on hemodynamic changes after spinal anesthesia for elective cesarean section", Journal of Anesthesiology and Pain, 4, 4, 2014, 57-62. magiran.com/p1293364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال