ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم همتی، الهام دریکوند، علی دل پیشه، مظفر صفری، (1393). مقایسه اثر دوزهای متفاوت پتیدین و فنتانیل در درمان لرز پس از بی حسی نخاعی در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام، فصلنامه بیهوشی و درد، 4(4)، 40-48. magiran.com/p1293368
Karim Hemmati , Elham Derikvand, Ali Delpisheh, Mozafar Safari, (2014). Comparison between effects of different doses of pethidine and fentanyl on shivering after spinal anesthesia in orthopedic patients referred to Imam Khomeini Hospital (RH) of Ilam, Journal of Anesthesiology and Pain, 4(4), 40-48. magiran.com/p1293368
کریم همتی، الهام دریکوند، علی دل پیشه، مظفر صفری، مقایسه اثر دوزهای متفاوت پتیدین و فنتانیل در درمان لرز پس از بی حسی نخاعی در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام. فصلنامه بیهوشی و درد، 1393؛ 4(4): 40-48. magiran.com/p1293368
Karim Hemmati , Elham Derikvand, Ali Delpisheh, Mozafar Safari, Comparison between effects of different doses of pethidine and fentanyl on shivering after spinal anesthesia in orthopedic patients referred to Imam Khomeini Hospital (RH) of Ilam, Journal of Anesthesiology and Pain, 2014; 4(4): 40-48. magiran.com/p1293368
کریم همتی، الهام دریکوند، علی دل پیشه، مظفر صفری، "مقایسه اثر دوزهای متفاوت پتیدین و فنتانیل در درمان لرز پس از بی حسی نخاعی در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام"، فصلنامه بیهوشی و درد 4، شماره 4 (1393): 40-48. magiran.com/p1293368
Karim Hemmati , Elham Derikvand, Ali Delpisheh, Mozafar Safari, "Comparison between effects of different doses of pethidine and fentanyl on shivering after spinal anesthesia in orthopedic patients referred to Imam Khomeini Hospital (RH) of Ilam", Journal of Anesthesiology and Pain 4, no.4 (2014): 40-48. magiran.com/p1293368
کریم همتی، الهام دریکوند، علی دل پیشه، مظفر صفری، (1393). 'مقایسه اثر دوزهای متفاوت پتیدین و فنتانیل در درمان لرز پس از بی حسی نخاعی در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام'، فصلنامه بیهوشی و درد، 4(4)، صص.40-48. magiran.com/p1293368
Karim Hemmati , Elham Derikvand, Ali Delpisheh, Mozafar Safari, (2014). 'Comparison between effects of different doses of pethidine and fentanyl on shivering after spinal anesthesia in orthopedic patients referred to Imam Khomeini Hospital (RH) of Ilam', Journal of Anesthesiology and Pain, 4(4), pp.40-48. magiran.com/p1293368
کریم همتی؛ الهام دریکوند؛ علی دل پیشه؛ مظفر صفری. "مقایسه اثر دوزهای متفاوت پتیدین و فنتانیل در درمان لرز پس از بی حسی نخاعی در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام". فصلنامه بیهوشی و درد، 4 ،4 ، 1393، 40-48. magiran.com/p1293368
Karim Hemmati ; Elham Derikvand; Ali Delpisheh; Mozafar Safari. "Comparison between effects of different doses of pethidine and fentanyl on shivering after spinal anesthesia in orthopedic patients referred to Imam Khomeini Hospital (RH) of Ilam", Journal of Anesthesiology and Pain, 4, 4, 2014, 40-48. magiran.com/p1293368
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال