ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید طالبی، دکترحامد محمود هاشمی، حسن جهانی هاشمی، (1382). بررسی میزان اعتبار روش Tanaka-Johnston جهت براورد پهنای مزیودیستال دندانهای دائمی نیش و آسیای کوچک در یک نمونه از جمعیت شهر قزوین، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 16(2)، 53. magiran.com/p129462
V. Talebi, H. Mahmood Hashemi, H. Gahani Hashemi, (2003). An investigation to determine the validity of Tanaka-Johnston method for estimating the mesiodistal width of permanent canine and premolars in sample population of Ghazvin city, Journal of Dental Medicine, 16(2), 53. magiran.com/p129462
وحید طالبی، دکترحامد محمود هاشمی، حسن جهانی هاشمی، بررسی میزان اعتبار روش Tanaka-Johnston جهت براورد پهنای مزیودیستال دندانهای دائمی نیش و آسیای کوچک در یک نمونه از جمعیت شهر قزوین. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1382؛ 16(2): 53. magiran.com/p129462
V. Talebi, H. Mahmood Hashemi, H. Gahani Hashemi, An investigation to determine the validity of Tanaka-Johnston method for estimating the mesiodistal width of permanent canine and premolars in sample population of Ghazvin city, Journal of Dental Medicine, 2003; 16(2): 53. magiran.com/p129462
وحید طالبی، دکترحامد محمود هاشمی، حسن جهانی هاشمی، "بررسی میزان اعتبار روش Tanaka-Johnston جهت براورد پهنای مزیودیستال دندانهای دائمی نیش و آسیای کوچک در یک نمونه از جمعیت شهر قزوین"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 16، شماره 2 (1382): 53. magiran.com/p129462
V. Talebi, H. Mahmood Hashemi, H. Gahani Hashemi, "An investigation to determine the validity of Tanaka-Johnston method for estimating the mesiodistal width of permanent canine and premolars in sample population of Ghazvin city", Journal of Dental Medicine 16, no.2 (2003): 53. magiran.com/p129462
وحید طالبی، دکترحامد محمود هاشمی، حسن جهانی هاشمی، (1382). 'بررسی میزان اعتبار روش Tanaka-Johnston جهت براورد پهنای مزیودیستال دندانهای دائمی نیش و آسیای کوچک در یک نمونه از جمعیت شهر قزوین'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 16(2)، صص.53. magiran.com/p129462
V. Talebi, H. Mahmood Hashemi, H. Gahani Hashemi, (2003). 'An investigation to determine the validity of Tanaka-Johnston method for estimating the mesiodistal width of permanent canine and premolars in sample population of Ghazvin city', Journal of Dental Medicine, 16(2), pp.53. magiran.com/p129462
وحید طالبی؛ دکترحامد محمود هاشمی؛ حسن جهانی هاشمی. "بررسی میزان اعتبار روش Tanaka-Johnston جهت براورد پهنای مزیودیستال دندانهای دائمی نیش و آسیای کوچک در یک نمونه از جمعیت شهر قزوین". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 16 ،2 ، 1382، 53. magiran.com/p129462
V. Talebi; H. Mahmood Hashemi; H. Gahani Hashemi. "An investigation to determine the validity of Tanaka-Johnston method for estimating the mesiodistal width of permanent canine and premolars in sample population of Ghazvin city", Journal of Dental Medicine, 16, 2, 2003, 53. magiran.com/p129462
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال