ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس علیان مقدم، لیدا مقدم بنائم ، سمیرا مخلصی، کلثوم صفری، مینور لمیعیان، (1393). بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 21(3)، 463. magiran.com/p1295046
Narges Alian Moghadam, Lida Moghaddam Banaem , Samira Mokhlesi, Kolsom Safari, Minor Lamieyan, (2014). Evaluating the Relationship between Early Pregnancy Maternal Blood Lead Levels and neonatal anthropometric indices and Apgar scores, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21(3), 463. magiran.com/p1295046
نرگس علیان مقدم، لیدا مقدم بنائم ، سمیرا مخلصی، کلثوم صفری، مینور لمیعیان، بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1393؛ 21(3): 463. magiran.com/p1295046
Narges Alian Moghadam, Lida Moghaddam Banaem , Samira Mokhlesi, Kolsom Safari, Minor Lamieyan, Evaluating the Relationship between Early Pregnancy Maternal Blood Lead Levels and neonatal anthropometric indices and Apgar scores, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2014; 21(3): 463. magiran.com/p1295046
نرگس علیان مقدم، لیدا مقدم بنائم ، سمیرا مخلصی، کلثوم صفری، مینور لمیعیان، "بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 21، شماره 3 (1393): 463. magiran.com/p1295046
Narges Alian Moghadam, Lida Moghaddam Banaem , Samira Mokhlesi, Kolsom Safari, Minor Lamieyan, "Evaluating the Relationship between Early Pregnancy Maternal Blood Lead Levels and neonatal anthropometric indices and Apgar scores", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 21, no.3 (2014): 463. magiran.com/p1295046
نرگس علیان مقدم، لیدا مقدم بنائم ، سمیرا مخلصی، کلثوم صفری، مینور لمیعیان، (1393). 'بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 21(3)، صص.463. magiran.com/p1295046
Narges Alian Moghadam, Lida Moghaddam Banaem , Samira Mokhlesi, Kolsom Safari, Minor Lamieyan, (2014). 'Evaluating the Relationship between Early Pregnancy Maternal Blood Lead Levels and neonatal anthropometric indices and Apgar scores', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21(3), pp.463. magiran.com/p1295046
نرگس علیان مقدم؛ لیدا مقدم بنائم ؛ سمیرا مخلصی؛ کلثوم صفری؛ مینور لمیعیان. "بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 21 ،3 ، 1393، 463. magiran.com/p1295046
Narges Alian Moghadam; Lida Moghaddam Banaem ; Samira Mokhlesi; Kolsom Safari; Minor Lamieyan. "Evaluating the Relationship between Early Pregnancy Maternal Blood Lead Levels and neonatal anthropometric indices and Apgar scores", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21, 3, 2014, 463. magiran.com/p1295046
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال