ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا اکبرزاده، محسن کوشان، محمدحسن رخشانی، سید مرتضی هاشمی نیک، (1393). تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 21(3)، 492. magiran.com/p1295054
Roya Akbarzadeh, Mohsen Koshan, Mohammadhasan Rakhshani, Seyyed Morteza Hashemi Nik , (2014). Effect of the Benson relaxation technique on quality of sleep in patients with chronic heart disease, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21(3), 492. magiran.com/p1295054
رویا اکبرزاده، محسن کوشان، محمدحسن رخشانی، سید مرتضی هاشمی نیک، تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1393؛ 21(3): 492. magiran.com/p1295054
Roya Akbarzadeh, Mohsen Koshan, Mohammadhasan Rakhshani, Seyyed Morteza Hashemi Nik , Effect of the Benson relaxation technique on quality of sleep in patients with chronic heart disease, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2014; 21(3): 492. magiran.com/p1295054
رویا اکبرزاده، محسن کوشان، محمدحسن رخشانی، سید مرتضی هاشمی نیک، "تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 21، شماره 3 (1393): 492. magiran.com/p1295054
Roya Akbarzadeh, Mohsen Koshan, Mohammadhasan Rakhshani, Seyyed Morteza Hashemi Nik , "Effect of the Benson relaxation technique on quality of sleep in patients with chronic heart disease", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 21, no.3 (2014): 492. magiran.com/p1295054
رویا اکبرزاده، محسن کوشان، محمدحسن رخشانی، سید مرتضی هاشمی نیک، (1393). 'تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 21(3)، صص.492. magiran.com/p1295054
Roya Akbarzadeh, Mohsen Koshan, Mohammadhasan Rakhshani, Seyyed Morteza Hashemi Nik , (2014). 'Effect of the Benson relaxation technique on quality of sleep in patients with chronic heart disease', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21(3), pp.492. magiran.com/p1295054
رویا اکبرزاده؛ محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی؛ سید مرتضی هاشمی نیک. "تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 21 ،3 ، 1393، 492. magiran.com/p1295054
Roya Akbarzadeh; Mohsen Koshan; Mohammadhasan Rakhshani; Seyyed Morteza Hashemi Nik . "Effect of the Benson relaxation technique on quality of sleep in patients with chronic heart disease", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21, 3, 2014, 492. magiran.com/p1295054
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال