ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا قلعه خندابی، مینور لمیعیان ، سیده سمیرا مخلصی، مسعود کیمیاگر، لیدا مقدم بنائم، سیامک محبی، (1393). پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 21(2)، 217. magiran.com/p1295065
Leila Ghalekhandabi, Minor Lamieyan , Seyyedeh Samira Mokhlesi, Masoud Kimiagar, Lida Moghaddam Banaem, Siamak Mohebbi, (2014). Premature rupture of membranes and maternal blood lead levels in early pregnancy, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21(2), 217. magiran.com/p1295065
لیلا قلعه خندابی، مینور لمیعیان ، سیده سمیرا مخلصی، مسعود کیمیاگر، لیدا مقدم بنائم، سیامک محبی، پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1393؛ 21(2): 217. magiran.com/p1295065
Leila Ghalekhandabi, Minor Lamieyan , Seyyedeh Samira Mokhlesi, Masoud Kimiagar, Lida Moghaddam Banaem, Siamak Mohebbi, Premature rupture of membranes and maternal blood lead levels in early pregnancy, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2014; 21(2): 217. magiran.com/p1295065
لیلا قلعه خندابی، مینور لمیعیان ، سیده سمیرا مخلصی، مسعود کیمیاگر، لیدا مقدم بنائم، سیامک محبی، "پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 21، شماره 2 (1393): 217. magiran.com/p1295065
Leila Ghalekhandabi, Minor Lamieyan , Seyyedeh Samira Mokhlesi, Masoud Kimiagar, Lida Moghaddam Banaem, Siamak Mohebbi, "Premature rupture of membranes and maternal blood lead levels in early pregnancy", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 21, no.2 (2014): 217. magiran.com/p1295065
لیلا قلعه خندابی، مینور لمیعیان ، سیده سمیرا مخلصی، مسعود کیمیاگر، لیدا مقدم بنائم، سیامک محبی، (1393). 'پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 21(2)، صص.217. magiran.com/p1295065
Leila Ghalekhandabi, Minor Lamieyan , Seyyedeh Samira Mokhlesi, Masoud Kimiagar, Lida Moghaddam Banaem, Siamak Mohebbi, (2014). 'Premature rupture of membranes and maternal blood lead levels in early pregnancy', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21(2), pp.217. magiran.com/p1295065
لیلا قلعه خندابی؛ مینور لمیعیان ؛ سیده سمیرا مخلصی؛ مسعود کیمیاگر؛ لیدا مقدم بنائم؛ سیامک محبی. "پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 21 ،2 ، 1393، 217. magiran.com/p1295065
Leila Ghalekhandabi; Minor Lamieyan ; Seyyedeh Samira Mokhlesi; Masoud Kimiagar; Lida Moghaddam Banaem; Siamak Mohebbi. "Premature rupture of membranes and maternal blood lead levels in early pregnancy", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21, 2, 2014, 217. magiran.com/p1295065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال