ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامران محمدخانی، رضا رجایی، (1393). نقش استقرار سازمان یادگیرنده در میزان هوش سازمانی در مراکز استان های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(12)، 105. magiran.com/p1296021
Kamran Mohammad Khani, Reza Rajaei, (2014). The Role of Learning Organization Implementation on the Organizational Intelligence in Provincial Centers of IRIB, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 3(12), 105. magiran.com/p1296021
کامران محمدخانی، رضا رجایی، نقش استقرار سازمان یادگیرنده در میزان هوش سازمانی در مراکز استان های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1393؛ 3(12): 105. magiran.com/p1296021
Kamran Mohammad Khani, Reza Rajaei, The Role of Learning Organization Implementation on the Organizational Intelligence in Provincial Centers of IRIB, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2014; 3(12): 105. magiran.com/p1296021
کامران محمدخانی، رضا رجایی، "نقش استقرار سازمان یادگیرنده در میزان هوش سازمانی در مراکز استان های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 3، شماره 12 (1393): 105. magiran.com/p1296021
Kamran Mohammad Khani, Reza Rajaei, "The Role of Learning Organization Implementation on the Organizational Intelligence in Provincial Centers of IRIB", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 3, no.12 (2014): 105. magiran.com/p1296021
کامران محمدخانی، رضا رجایی، (1393). 'نقش استقرار سازمان یادگیرنده در میزان هوش سازمانی در مراکز استان های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(12)، صص.105. magiran.com/p1296021
Kamran Mohammad Khani, Reza Rajaei, (2014). 'The Role of Learning Organization Implementation on the Organizational Intelligence in Provincial Centers of IRIB', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 3(12), pp.105. magiran.com/p1296021
کامران محمدخانی؛ رضا رجایی. "نقش استقرار سازمان یادگیرنده در میزان هوش سازمانی در مراکز استان های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3 ،12 ، 1393، 105. magiran.com/p1296021
Kamran Mohammad Khani; Reza Rajaei. "The Role of Learning Organization Implementation on the Organizational Intelligence in Provincial Centers of IRIB", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 3, 12, 2014, 105. magiran.com/p1296021
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال