ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسلم ثروتی، علی اصغر جعفرزاده، محمدعلی قربانی، فرزین شهبازی، ناصر دواتگر، (1393). ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه های فازی، فصلنامه دانش آب و خاک، 24(2)، 93. magiran.com/p1296312
M. Servati_Aa Jafarzadeh_M. A Ghorbani_F. Shahbazi_N. Davatgar, (2014). Land Suitability Evaluation for Alfalfa in Khajeh Region Using the Parametric Square Root method and Fuzzy Set Theory, , 24(2), 93. magiran.com/p1296312
مسلم ثروتی، علی اصغر جعفرزاده، محمدعلی قربانی، فرزین شهبازی، ناصر دواتگر، ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه های فازی. فصلنامه دانش آب و خاک، 1393؛ 24(2): 93. magiran.com/p1296312
M. Servati_Aa Jafarzadeh_M. A Ghorbani_F. Shahbazi_N. Davatgar, Land Suitability Evaluation for Alfalfa in Khajeh Region Using the Parametric Square Root method and Fuzzy Set Theory, , 2014; 24(2): 93. magiran.com/p1296312
مسلم ثروتی، علی اصغر جعفرزاده، محمدعلی قربانی، فرزین شهبازی، ناصر دواتگر، "ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه های فازی"، فصلنامه دانش آب و خاک 24، شماره 2 (1393): 93. magiran.com/p1296312
M. Servati_Aa Jafarzadeh_M. A Ghorbani_F. Shahbazi_N. Davatgar, "Land Suitability Evaluation for Alfalfa in Khajeh Region Using the Parametric Square Root method and Fuzzy Set Theory", 24, no.2 (2014): 93. magiran.com/p1296312
مسلم ثروتی، علی اصغر جعفرزاده، محمدعلی قربانی، فرزین شهبازی، ناصر دواتگر، (1393). 'ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه های فازی'، فصلنامه دانش آب و خاک، 24(2)، صص.93. magiran.com/p1296312
M. Servati_Aa Jafarzadeh_M. A Ghorbani_F. Shahbazi_N. Davatgar, (2014). 'Land Suitability Evaluation for Alfalfa in Khajeh Region Using the Parametric Square Root method and Fuzzy Set Theory', , 24(2), pp.93. magiran.com/p1296312
مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ ناصر دواتگر. "ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه های فازی". فصلنامه دانش آب و خاک، 24 ،2 ، 1393، 93. magiran.com/p1296312
M. Servati_Aa Jafarzadeh_M. A Ghorbani_F. Shahbazi_N. Davatgar. "Land Suitability Evaluation for Alfalfa in Khajeh Region Using the Parametric Square Root method and Fuzzy Set Theory", , 24, 2, 2014, 93. magiran.com/p1296312
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال