ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Farve Daneshvar Fard, Sahar Moghimi, Reza Lotfi, (2014). Design and Evaluation of a Pressure and Temperature Monitoring System for Pressure Ulcer Prevention, Iranian Journal of Medical Physics, 11(2), 242-252. magiran.com/p1296748
Farve Daneshvar Fard, Sahar Moghimi, Reza Lotfi, Design and Evaluation of a Pressure and Temperature Monitoring System for Pressure Ulcer Prevention, Iranian Journal of Medical Physics, 2014; 11(2): 242-252. magiran.com/p1296748
Farve Daneshvar Fard, Sahar Moghimi, Reza Lotfi, "Design and Evaluation of a Pressure and Temperature Monitoring System for Pressure Ulcer Prevention", Iranian Journal of Medical Physics 11, no.2 (2014): 242-252. magiran.com/p1296748
Farve Daneshvar Fard, Sahar Moghimi, Reza Lotfi, (2014). 'Design and Evaluation of a Pressure and Temperature Monitoring System for Pressure Ulcer Prevention', Iranian Journal of Medical Physics, 11(2), pp.242-252. magiran.com/p1296748
Farve Daneshvar Fard; Sahar Moghimi; Reza Lotfi. "Design and Evaluation of a Pressure and Temperature Monitoring System for Pressure Ulcer Prevention", Iranian Journal of Medical Physics, 11, 2, 2014, 242-252. magiran.com/p1296748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال