ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر شانظری، مهدی منصوری، (1393). تحلیلی از ویژگی های صفات افعال الاهی، فصلنامه اندیشه دینی، 49، 69-100. magiran.com/p1297788
Jaafar Shanazari, Mehdi Mansoori, (2014). An Analytic Study of the Characteristics of Attributes of Divine Acts, Journal of Religious Thought, 49, 69-100. magiran.com/p1297788
جعفر شانظری، مهدی منصوری، تحلیلی از ویژگی های صفات افعال الاهی. فصلنامه اندیشه دینی، 1393؛ 49: 69-100. magiran.com/p1297788
Jaafar Shanazari, Mehdi Mansoori, An Analytic Study of the Characteristics of Attributes of Divine Acts, Journal of Religious Thought, 2014; 49: 69-100. magiran.com/p1297788
جعفر شانظری، مهدی منصوری، "تحلیلی از ویژگی های صفات افعال الاهی"، فصلنامه اندیشه دینی ،49 (1393): 69-100. magiran.com/p1297788
Jaafar Shanazari, Mehdi Mansoori, "An Analytic Study of the Characteristics of Attributes of Divine Acts", Journal of Religious Thought no. 49 (2014): 69-100. magiran.com/p1297788
جعفر شانظری، مهدی منصوری، (1393). 'تحلیلی از ویژگی های صفات افعال الاهی'، فصلنامه اندیشه دینی، 49، صص.69-100. magiran.com/p1297788
Jaafar Shanazari, Mehdi Mansoori, (2014). 'An Analytic Study of the Characteristics of Attributes of Divine Acts', Journal of Religious Thought, 49, pp.69-100. magiran.com/p1297788
جعفر شانظری؛ مهدی منصوری. "تحلیلی از ویژگی های صفات افعال الاهی". فصلنامه اندیشه دینی، 49 ، 1393، 69-100. magiran.com/p1297788
Jaafar Shanazari; Mehdi Mansoori. "An Analytic Study of the Characteristics of Attributes of Divine Acts", Journal of Religious Thought, 49, 2014, 69-100. magiran.com/p1297788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال