ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر نصرالدین پورتقوی، محسن پورکرمانی، غلامرضا قرابیگلی، شهرام شرکتی، (1393). الگوی چین خوردگی در بخش باختری کمربند چین خورده کپه داغ (شمال خاور ایران)، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، 153. magiran.com/p1298090
A. N. Pourtaghavi, M. Pourkermani, G. R. Gharabeigli, S. Sherkati, (2014). Folding Style in Western Kopet Dagh Region (Northeast of Iran), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), 153. magiran.com/p1298090
امیر نصرالدین پورتقوی، محسن پورکرمانی، غلامرضا قرابیگلی، شهرام شرکتی، الگوی چین خوردگی در بخش باختری کمربند چین خورده کپه داغ (شمال خاور ایران). فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(91): 153. magiran.com/p1298090
A. N. Pourtaghavi, M. Pourkermani, G. R. Gharabeigli, S. Sherkati, Folding Style in Western Kopet Dagh Region (Northeast of Iran), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(91): 153. magiran.com/p1298090
امیر نصرالدین پورتقوی، محسن پورکرمانی، غلامرضا قرابیگلی، شهرام شرکتی، "الگوی چین خوردگی در بخش باختری کمربند چین خورده کپه داغ (شمال خاور ایران)"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 91 (1393): 153. magiran.com/p1298090
A. N. Pourtaghavi, M. Pourkermani, G. R. Gharabeigli, S. Sherkati, "Folding Style in Western Kopet Dagh Region (Northeast of Iran)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.91 (2014): 153. magiran.com/p1298090
امیر نصرالدین پورتقوی، محسن پورکرمانی، غلامرضا قرابیگلی، شهرام شرکتی، (1393). 'الگوی چین خوردگی در بخش باختری کمربند چین خورده کپه داغ (شمال خاور ایران)'، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، صص.153. magiran.com/p1298090
A. N. Pourtaghavi, M. Pourkermani, G. R. Gharabeigli, S. Sherkati, (2014). 'Folding Style in Western Kopet Dagh Region (Northeast of Iran)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), pp.153. magiran.com/p1298090
امیر نصرالدین پورتقوی؛ محسن پورکرمانی؛ غلامرضا قرابیگلی؛ شهرام شرکتی. "الگوی چین خوردگی در بخش باختری کمربند چین خورده کپه داغ (شمال خاور ایران)". فصلنامه علوم زمین، 23 ،91 ، 1393، 153. magiran.com/p1298090
A. N. Pourtaghavi; M. Pourkermani; G. R. Gharabeigli; S. Sherkati. "Folding Style in Western Kopet Dagh Region (Northeast of Iran)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 91, 2014, 153. magiran.com/p1298090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال