ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صمد علیپور، علی عابدینی، شهلا ابدالی، (1393). کانی سازی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان غربی، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، 195. magiran.com/p1298095
S. Alipour, A. Abedini, S. Abdali, (2014). Mineralization and Geochemistry of Rare Earth Elements of Heydar-Abad Laterite Horizon, South of Urmia, West Azarbaidjan Province, Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), 195. magiran.com/p1298095
صمد علیپور، علی عابدینی، شهلا ابدالی، کانی سازی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان غربی. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(91): 195. magiran.com/p1298095
S. Alipour, A. Abedini, S. Abdali, Mineralization and Geochemistry of Rare Earth Elements of Heydar-Abad Laterite Horizon, South of Urmia, West Azarbaidjan Province, Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(91): 195. magiran.com/p1298095
صمد علیپور، علی عابدینی، شهلا ابدالی، "کانی سازی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان غربی"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 91 (1393): 195. magiran.com/p1298095
S. Alipour, A. Abedini, S. Abdali, "Mineralization and Geochemistry of Rare Earth Elements of Heydar-Abad Laterite Horizon, South of Urmia, West Azarbaidjan Province, Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.91 (2014): 195. magiran.com/p1298095
صمد علیپور، علی عابدینی، شهلا ابدالی، (1393). 'کانی سازی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان غربی'، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، صص.195. magiran.com/p1298095
S. Alipour, A. Abedini, S. Abdali, (2014). 'Mineralization and Geochemistry of Rare Earth Elements of Heydar-Abad Laterite Horizon, South of Urmia, West Azarbaidjan Province, Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), pp.195. magiran.com/p1298095
صمد علیپور؛ علی عابدینی؛ شهلا ابدالی. "کانی سازی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان غربی". فصلنامه علوم زمین، 23 ،91 ، 1393، 195. magiran.com/p1298095
S. Alipour; A. Abedini; S. Abdali. "Mineralization and Geochemistry of Rare Earth Elements of Heydar-Abad Laterite Horizon, South of Urmia, West Azarbaidjan Province, Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 91, 2014, 195. magiran.com/p1298095
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال