ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشار ضیاظریفی، سینا مهری سوخته کوهی، پیمان افضل، حمیدرضا جعفری، (1393). بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، 187. magiran.com/p1298100
A. Zia Zarifi, S. Mehri, P. Afzal, H. R. Jafari, (2014). Investigation on Distribution of Radioactive Elements in SW Masuleh Based on the Airborne Radiometer Data, Gilan Province, Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), 187. magiran.com/p1298100
افشار ضیاظریفی، سینا مهری سوخته کوهی، پیمان افضل، حمیدرضا جعفری، بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(91): 187. magiran.com/p1298100
A. Zia Zarifi, S. Mehri, P. Afzal, H. R. Jafari, Investigation on Distribution of Radioactive Elements in SW Masuleh Based on the Airborne Radiometer Data, Gilan Province, Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(91): 187. magiran.com/p1298100
افشار ضیاظریفی، سینا مهری سوخته کوهی، پیمان افضل، حمیدرضا جعفری، "بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 91 (1393): 187. magiran.com/p1298100
A. Zia Zarifi, S. Mehri, P. Afzal, H. R. Jafari, "Investigation on Distribution of Radioactive Elements in SW Masuleh Based on the Airborne Radiometer Data, Gilan Province, Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.91 (2014): 187. magiran.com/p1298100
افشار ضیاظریفی، سینا مهری سوخته کوهی، پیمان افضل، حمیدرضا جعفری، (1393). 'بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله'، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، صص.187. magiran.com/p1298100
A. Zia Zarifi, S. Mehri, P. Afzal, H. R. Jafari, (2014). 'Investigation on Distribution of Radioactive Elements in SW Masuleh Based on the Airborne Radiometer Data, Gilan Province, Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), pp.187. magiran.com/p1298100
افشار ضیاظریفی؛ سینا مهری سوخته کوهی؛ پیمان افضل؛ حمیدرضا جعفری. "بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله". فصلنامه علوم زمین، 23 ،91 ، 1393، 187. magiran.com/p1298100
A. Zia Zarifi; S. Mehri; P. Afzal; H. R. Jafari. "Investigation on Distribution of Radioactive Elements in SW Masuleh Based on the Airborne Radiometer Data, Gilan Province, Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 91, 2014, 187. magiran.com/p1298100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال