ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید تقی دلاور، ایرج رسا، محمد لطفی، گرگور بورگ، نعمت الله رشید نژاد عمران، پیمان افضل، (1393). رخساره های کانه دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگ دزان در توالی کربناتی ژوراسیک- کرتاسه، بویین میان دشت (اصفهان)، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، 77. magiran.com/p1298118
S. T. Delavar, I. Rasa, M. Lotfi, G. Borg, N. Rashidnejad Omran, P. Afzal, (2014). Geological Evidences and Ore Body Facies of Tangedezan Zn - Pb (Ag) Deposit in a Jurassic-Cretaceous Carbonate Sequence, Booeen Miandasht (Isfahan, Iran), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), 77. magiran.com/p1298118
سید تقی دلاور، ایرج رسا، محمد لطفی، گرگور بورگ، نعمت الله رشید نژاد عمران، پیمان افضل، رخساره های کانه دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگ دزان در توالی کربناتی ژوراسیک- کرتاسه، بویین میان دشت (اصفهان). فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(91): 77. magiran.com/p1298118
S. T. Delavar, I. Rasa, M. Lotfi, G. Borg, N. Rashidnejad Omran, P. Afzal, Geological Evidences and Ore Body Facies of Tangedezan Zn - Pb (Ag) Deposit in a Jurassic-Cretaceous Carbonate Sequence, Booeen Miandasht (Isfahan, Iran), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(91): 77. magiran.com/p1298118
سید تقی دلاور، ایرج رسا، محمد لطفی، گرگور بورگ، نعمت الله رشید نژاد عمران، پیمان افضل، "رخساره های کانه دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگ دزان در توالی کربناتی ژوراسیک- کرتاسه، بویین میان دشت (اصفهان)"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 91 (1393): 77. magiran.com/p1298118
S. T. Delavar, I. Rasa, M. Lotfi, G. Borg, N. Rashidnejad Omran, P. Afzal, "Geological Evidences and Ore Body Facies of Tangedezan Zn - Pb (Ag) Deposit in a Jurassic-Cretaceous Carbonate Sequence, Booeen Miandasht (Isfahan, Iran)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.91 (2014): 77. magiran.com/p1298118
سید تقی دلاور، ایرج رسا، محمد لطفی، گرگور بورگ، نعمت الله رشید نژاد عمران، پیمان افضل، (1393). 'رخساره های کانه دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگ دزان در توالی کربناتی ژوراسیک- کرتاسه، بویین میان دشت (اصفهان)'، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، صص.77. magiran.com/p1298118
S. T. Delavar, I. Rasa, M. Lotfi, G. Borg, N. Rashidnejad Omran, P. Afzal, (2014). 'Geological Evidences and Ore Body Facies of Tangedezan Zn - Pb (Ag) Deposit in a Jurassic-Cretaceous Carbonate Sequence, Booeen Miandasht (Isfahan, Iran)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), pp.77. magiran.com/p1298118
سید تقی دلاور؛ ایرج رسا؛ محمد لطفی؛ گرگور بورگ؛ نعمت الله رشید نژاد عمران؛ پیمان افضل. "رخساره های کانه دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگ دزان در توالی کربناتی ژوراسیک- کرتاسه، بویین میان دشت (اصفهان)". فصلنامه علوم زمین، 23 ،91 ، 1393، 77. magiran.com/p1298118
S. T. Delavar; I. Rasa; M. Lotfi; G. Borg; N. Rashidnejad Omran; P. Afzal. "Geological Evidences and Ore Body Facies of Tangedezan Zn - Pb (Ag) Deposit in a Jurassic-Cretaceous Carbonate Sequence, Booeen Miandasht (Isfahan, Iran)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 91, 2014, 77. magiran.com/p1298118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال