ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی درخشی، حبیب الله قاسمی، طاهره سهامی، (1393). زمین شناسی و سنگ شناسی مجموعه بازالتی سلطان میدان در رخنمون های شمال و شمال خاور شاهرود، البرز خاوری، شمال ایران، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، 63. magiran.com/p1298119
M. Derakhshi, H. Ghasemi, T. Sahami, (2014). Geology and Petrology of the Soltan Maydan Basaltic Complex in North-Northeast of Shahrud, Eastern Alborz, North of Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), 63. magiran.com/p1298119
مرتضی درخشی، حبیب الله قاسمی، طاهره سهامی، زمین شناسی و سنگ شناسی مجموعه بازالتی سلطان میدان در رخنمون های شمال و شمال خاور شاهرود، البرز خاوری، شمال ایران. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(91): 63. magiran.com/p1298119
M. Derakhshi, H. Ghasemi, T. Sahami, Geology and Petrology of the Soltan Maydan Basaltic Complex in North-Northeast of Shahrud, Eastern Alborz, North of Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(91): 63. magiran.com/p1298119
مرتضی درخشی، حبیب الله قاسمی، طاهره سهامی، "زمین شناسی و سنگ شناسی مجموعه بازالتی سلطان میدان در رخنمون های شمال و شمال خاور شاهرود، البرز خاوری، شمال ایران"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 91 (1393): 63. magiran.com/p1298119
M. Derakhshi, H. Ghasemi, T. Sahami, "Geology and Petrology of the Soltan Maydan Basaltic Complex in North-Northeast of Shahrud, Eastern Alborz, North of Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.91 (2014): 63. magiran.com/p1298119
مرتضی درخشی، حبیب الله قاسمی، طاهره سهامی، (1393). 'زمین شناسی و سنگ شناسی مجموعه بازالتی سلطان میدان در رخنمون های شمال و شمال خاور شاهرود، البرز خاوری، شمال ایران'، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، صص.63. magiran.com/p1298119
M. Derakhshi, H. Ghasemi, T. Sahami, (2014). 'Geology and Petrology of the Soltan Maydan Basaltic Complex in North-Northeast of Shahrud, Eastern Alborz, North of Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), pp.63. magiran.com/p1298119
مرتضی درخشی؛ حبیب الله قاسمی؛ طاهره سهامی. "زمین شناسی و سنگ شناسی مجموعه بازالتی سلطان میدان در رخنمون های شمال و شمال خاور شاهرود، البرز خاوری، شمال ایران". فصلنامه علوم زمین، 23 ،91 ، 1393، 63. magiran.com/p1298119
M. Derakhshi; H. Ghasemi; T. Sahami. "Geology and Petrology of the Soltan Maydan Basaltic Complex in North-Northeast of Shahrud, Eastern Alborz, North of Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 91, 2014, 63. magiran.com/p1298119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال