ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاوه خاکسار ، فاطمه رضوان نیا، محمدرضا کبریایی زاده، (1393). جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی آباد، البرز مرکزی، شمال ایران)، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، 53. magiran.com/p1298121
K. Khaksar, F. Rezvannia, M. R. Kebriaei, Zadeh, (2014). A New Genus and Species of Rugosa Coral from the Late Visean Mobarak Formation in the Vali-Abad Section (Central Alborz, N Iran), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), 53. magiran.com/p1298121
کاوه خاکسار ، فاطمه رضوان نیا، محمدرضا کبریایی زاده، جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی آباد، البرز مرکزی، شمال ایران). فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(91): 53. magiran.com/p1298121
K. Khaksar, F. Rezvannia, M. R. Kebriaei, Zadeh, A New Genus and Species of Rugosa Coral from the Late Visean Mobarak Formation in the Vali-Abad Section (Central Alborz, N Iran), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(91): 53. magiran.com/p1298121
کاوه خاکسار ، فاطمه رضوان نیا، محمدرضا کبریایی زاده، "جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی آباد، البرز مرکزی، شمال ایران)"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 91 (1393): 53. magiran.com/p1298121
K. Khaksar, F. Rezvannia, M. R. Kebriaei, Zadeh, "A New Genus and Species of Rugosa Coral from the Late Visean Mobarak Formation in the Vali-Abad Section (Central Alborz, N Iran)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.91 (2014): 53. magiran.com/p1298121
کاوه خاکسار ، فاطمه رضوان نیا، محمدرضا کبریایی زاده، (1393). 'جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی آباد، البرز مرکزی، شمال ایران)'، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، صص.53. magiran.com/p1298121
K. Khaksar, F. Rezvannia, M. R. Kebriaei, Zadeh, (2014). 'A New Genus and Species of Rugosa Coral from the Late Visean Mobarak Formation in the Vali-Abad Section (Central Alborz, N Iran)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), pp.53. magiran.com/p1298121
کاوه خاکسار ؛ فاطمه رضوان نیا؛ محمدرضا کبریایی زاده. "جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی آباد، البرز مرکزی، شمال ایران)". فصلنامه علوم زمین، 23 ،91 ، 1393، 53. magiran.com/p1298121
K. Khaksar; F. Rezvannia; M. R. Kebriaei; Zadeh. "A New Genus and Species of Rugosa Coral from the Late Visean Mobarak Formation in the Vali-Abad Section (Central Alborz, N Iran)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 91, 2014, 53. magiran.com/p1298121
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال