ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد شهبازی، بهرام رضایی، سید محمد جواد کلینی، محمد نوع پرست، (1393). بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال سنگ، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، 45. magiran.com/p1298122
B. Shahbazi, B. Rezai, S. M. J. Koleini, M. Noaparast, (2014). The Study of Influence of Bubble Surface Area Flux on Flotation Rate Constant of Coal Particles, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), 45. magiran.com/p1298122
بهزاد شهبازی، بهرام رضایی، سید محمد جواد کلینی، محمد نوع پرست، بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال سنگ. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(91): 45. magiran.com/p1298122
B. Shahbazi, B. Rezai, S. M. J. Koleini, M. Noaparast, The Study of Influence of Bubble Surface Area Flux on Flotation Rate Constant of Coal Particles, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(91): 45. magiran.com/p1298122
بهزاد شهبازی، بهرام رضایی، سید محمد جواد کلینی، محمد نوع پرست، "بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال سنگ"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 91 (1393): 45. magiran.com/p1298122
B. Shahbazi, B. Rezai, S. M. J. Koleini, M. Noaparast, "The Study of Influence of Bubble Surface Area Flux on Flotation Rate Constant of Coal Particles", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.91 (2014): 45. magiran.com/p1298122
بهزاد شهبازی، بهرام رضایی، سید محمد جواد کلینی، محمد نوع پرست، (1393). 'بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال سنگ'، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، صص.45. magiran.com/p1298122
B. Shahbazi, B. Rezai, S. M. J. Koleini, M. Noaparast, (2014). 'The Study of Influence of Bubble Surface Area Flux on Flotation Rate Constant of Coal Particles', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), pp.45. magiran.com/p1298122
بهزاد شهبازی؛ بهرام رضایی؛ سید محمد جواد کلینی؛ محمد نوع پرست. "بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال سنگ". فصلنامه علوم زمین، 23 ،91 ، 1393، 45. magiran.com/p1298122
B. Shahbazi; B. Rezai; S. M. J. Koleini; M. Noaparast. "The Study of Influence of Bubble Surface Area Flux on Flotation Rate Constant of Coal Particles", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 91, 2014, 45. magiran.com/p1298122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال