ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالمجید موسوی نیا، کاظم سیدامامی، علی اصغر آریایی، (1393). آمونیت های سازند آیتامیر در برش زاوین (خاور کپه داغ) و گزارش اولین فسیل دایناسور دریایی از کرتاسه ایران، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، 39. magiran.com/p1298123
A. Mosavinia, K. Seyed, Emami, A. A. Aryai, (2014). Ammonites of the Aitamir Formation in the Zawin Section (E Kopeh Dagh) and the First Record of Marine Dinosaurs from the Cretaceous of Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), 39. magiran.com/p1298123
عبدالمجید موسوی نیا، کاظم سیدامامی، علی اصغر آریایی، آمونیت های سازند آیتامیر در برش زاوین (خاور کپه داغ) و گزارش اولین فسیل دایناسور دریایی از کرتاسه ایران. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 23(91): 39. magiran.com/p1298123
A. Mosavinia, K. Seyed, Emami, A. A. Aryai, Ammonites of the Aitamir Formation in the Zawin Section (E Kopeh Dagh) and the First Record of Marine Dinosaurs from the Cretaceous of Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2014; 23(91): 39. magiran.com/p1298123
عبدالمجید موسوی نیا، کاظم سیدامامی، علی اصغر آریایی، "آمونیت های سازند آیتامیر در برش زاوین (خاور کپه داغ) و گزارش اولین فسیل دایناسور دریایی از کرتاسه ایران"، فصلنامه علوم زمین 23، شماره 91 (1393): 39. magiran.com/p1298123
A. Mosavinia, K. Seyed, Emami, A. A. Aryai, "Ammonites of the Aitamir Formation in the Zawin Section (E Kopeh Dagh) and the First Record of Marine Dinosaurs from the Cretaceous of Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 23, no.91 (2014): 39. magiran.com/p1298123
عبدالمجید موسوی نیا، کاظم سیدامامی، علی اصغر آریایی، (1393). 'آمونیت های سازند آیتامیر در برش زاوین (خاور کپه داغ) و گزارش اولین فسیل دایناسور دریایی از کرتاسه ایران'، فصلنامه علوم زمین، 23(91)، صص.39. magiran.com/p1298123
A. Mosavinia, K. Seyed, Emami, A. A. Aryai, (2014). 'Ammonites of the Aitamir Formation in the Zawin Section (E Kopeh Dagh) and the First Record of Marine Dinosaurs from the Cretaceous of Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23(91), pp.39. magiran.com/p1298123
عبدالمجید موسوی نیا؛ کاظم سیدامامی؛ علی اصغر آریایی. "آمونیت های سازند آیتامیر در برش زاوین (خاور کپه داغ) و گزارش اولین فسیل دایناسور دریایی از کرتاسه ایران". فصلنامه علوم زمین، 23 ،91 ، 1393، 39. magiran.com/p1298123
A. Mosavinia; K. Seyed; Emami; A. A. Aryai. "Ammonites of the Aitamir Formation in the Zawin Section (E Kopeh Dagh) and the First Record of Marine Dinosaurs from the Cretaceous of Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 23, 91, 2014, 39. magiran.com/p1298123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال