ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا تقی پور، رسول اصغری زکریا ، ناصر زارع، پریسا شیخ زاده، (1393). ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی، دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 22(1)، 55-66. magiran.com/p1298143
Zahra Taghipoor, Rasool Asghari Zakariya, Naser Zare, Parisa Sheikh Zadeh, (2014). Evaluation of drought stress tolerance in several populations of Aegilops triuncialis based on some physiological characteristics, Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 22(1), 55-66. magiran.com/p1298143
زهرا تقی پور، رسول اصغری زکریا ، ناصر زارع، پریسا شیخ زاده، ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی. دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 1393؛ 22(1): 55-66. magiran.com/p1298143
Zahra Taghipoor, Rasool Asghari Zakariya, Naser Zare, Parisa Sheikh Zadeh, Evaluation of drought stress tolerance in several populations of Aegilops triuncialis based on some physiological characteristics, Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 2014; 22(1): 55-66. magiran.com/p1298143
زهرا تقی پور، رسول اصغری زکریا ، ناصر زارع، پریسا شیخ زاده، "ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی"، دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 22، شماره 1 (1393): 55-66. magiran.com/p1298143
Zahra Taghipoor, Rasool Asghari Zakariya, Naser Zare, Parisa Sheikh Zadeh, "Evaluation of drought stress tolerance in several populations of Aegilops triuncialis based on some physiological characteristics", Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research 22, no.1 (2014): 55-66. magiran.com/p1298143
زهرا تقی پور، رسول اصغری زکریا ، ناصر زارع، پریسا شیخ زاده، (1393). 'ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی'، دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 22(1)، صص.55-66. magiran.com/p1298143
Zahra Taghipoor, Rasool Asghari Zakariya, Naser Zare, Parisa Sheikh Zadeh, (2014). 'Evaluation of drought stress tolerance in several populations of Aegilops triuncialis based on some physiological characteristics', Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 22(1), pp.55-66. magiran.com/p1298143
زهرا تقی پور؛ رسول اصغری زکریا ؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ زاده. "ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی". دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 22 ،1 ، 1393، 55-66. magiran.com/p1298143
Zahra Taghipoor; Rasool Asghari Zakariya; Naser Zare; Parisa Sheikh Zadeh. "Evaluation of drought stress tolerance in several populations of Aegilops triuncialis based on some physiological characteristics", Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 22, 1, 2014, 55-66. magiran.com/p1298143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال